Dom mladih Split

Izložba studenata Odsjeka za film i video

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija MKC, izložbe

913.6.2021

Izložba stu­de­na­ta Odsjeka za film i video: MU/FiV-otvo­re­no-06/2021

Izložba stu­de­na­ta Odsjeka za film i video, UMAS (u sklo­pu nas­ta­ve ljet­nog semes­tra 2020./2021. aka­dem­ske godi­ne): Ante Bartulin, Anamarija Bogdan, Marita Bulimbašić, Julio Juraga, Lucia Kujundžić, Ana Maslov Sardelić, Jadran Parunov, Klarisa Stanisavljević, pod men­tor­stvom izv. prof. art. Tonija Meštrovića / asist. Gilda Bavčevića.

Otvorenje je 09. 06. (sri­je­da) 2021. u 20:00 sati u Galeriji MKC, a izlož­ba će biti otvo­re­na do 13.06.2021. sva­kim danom od 18 do 22 sata. Ulaz je slobodan.

Godišnja izlož­ba pod nazi­vom MU/FiV-otvo­re­no-06/2021 deve­ti put za redom pred­stav­lja rado­ve stu­de­na­ta pred­di­plom­skog stu­di­ja Odsjeka za film i video. Predstavljeni rado­vi su stu­dent­ski pro­jek­ti iz podru­čja medij­ske umjet­nos­ti, u okvi­ru nas­ta­ve na kole­gi­ji­ma koje izvo­di izv. prof. art. Toni Meštrović́ i asis­tent Gildo Bavčević s Odsjeka za film i video.

Izložba je osmiš­lje­na kako bi stu­den­ti svo­je gale­rij­ski arti­ku­li­ra­ne medij­ske umjet­nič­ke rado­ve reali­zi­ra­ne kroz nas­ta­vu suoči­li s real­nom situ­aci­jom izla­ga­nja autor­skog rada u jav­nom pros­to­ru te s kri­tič­kim pogle­dom jav­nos­ti. Studenti pred­stav­lja­ju mul­ti­me­dij­ske rado­ve u vidu video-zvuč­nih i skul­p­tu­ral­nih medij­skih instalacija.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr