Dom mladih Split

Izložba "Email art: unutrašnja pokretljivost"

Galerija MKC, izložbe

28.8–7.9.2021

Međunarodna izlož­ba “Email art: unu­traš­nja pokretljivost”
28.08. — 07.09.

U subo­tu, 28. kolo­vo­za, u Galeriji MKC , u 20 sati, otva­ra se među­na­rod­na izlož­ba “Email art: unu­traš­nja pokret­lji­vost”, na kojoj će izla­ga­ti doma­ći i stra­ni umjet­ni­ci iz više zema­lja svi­je­ta ( Austrije, Španjolske, Slovenije, Kanade, Amerike, Japana… ).

Žiri u sas­ta­vu Sonja Švec Španjol, Branko Cerovac i Božo Kesić, iza­brao je 26 umjet­ni­ka, od sto­ti­njak koji su se lani oda­zva­li na jav­ni natje­čaj Udruge RADDAR iz Splita, kao orga­ni­za­to­ra izlož­be, a četve­ro umjet­ni­ka izla­že na poziv. Žiri je pozvao Tihanu Karlović, Damira Stojnića i Darka Škrobonju (koji neće moći izla­ga­ti zbog teh­nič­kih raz­lo­ga), a Udruga Andreja Tišmu i Tomislava Brajnovića.

Izlagat će sli­je­de­ći umjet­ni­ci: Lara Badurina, Dragan Vojvodić, Lucija Marin, Xavier Lowenthal, Aleksij Kobal, Zdravko Milić, Dijana Mešin, Kevin Geronimo Brandtner, PATEM byt­heway (Stanko Pavleski/Vesna Dunimagloska/Gjorgji Krsteski), Dino Bićanić, Jasmina Jakopanec i Andrea Cihlar, Cohen Ryosuke, Ivana Bajcer, Marijan Crtalić, Siniša Labrović, Daniela Cikatić Javorčić, Sara Sonas, Darija S. Radaković , Minja Polak, Luc Fierens, Joey Patrick, Marina Krištofić, Nicol Načinović, Melita Sorola Staničić, Miguel Jimenez i Tomislav Šilipetar.

Tema izlož­be bila je duhov­na pokret­lji­vost tj. živost u doba pan­de­mij­ske izo­la­ci­je i zabra­ne fizič­ko­ga kre­ta­nja i puto­va­nja, a umjet­ni­ci su joj pris­tu­pi­li iz naj­raz­li­či­ti­jih uglo­va i koris­te­ći se goto­vo svim medi­ji­ma (crte­žom, sli­kom, kola­žom, foto­gra­fi­jom, ani­ma­ci­jom, videom).

Izložba će osta­ti otvo­re­na do 7. rujna.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr