Dom mladih Split

Druga koža, treće žene

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Multimedijalna ink­lu­ziv­na pred­sta­va „Druga koža, tre­će žene“ izvo­di se 18. trav­nja 2021. na Maloj sce­ni Doma mladih 

„Druga koža, tre­će žene“ umjet­nič­ka je i pro­duk­cij­ska surad­nja Plesne gru­pe Magija iz Rijeke, Divert ink­lu­ziv­nog ples­nog kolek­ti­va iz Zagreba te split­ske Kolaborativne izved­be­ne plat­for­me – KIP, a dije­lom je služ­be­nog kul­tur­nog i umjet­nič­kog pro­gra­ma Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re. Autorice su ples­ne umjet­ni­ce Iva Nerina Sibila i Gordana Svetopetrić, video i vizu­al­ni iden­ti­tet kre­ira­la je novo­me­dij­ska umjet­ni­ca Tara Ivanišević, a uz njih pred­sta­vu izvo­de Tamara Bračun, Mia Kevo i Karla Lazović.

Predstava se izvo­di 18. trav­nja 2021. na Maloj sce­ni Doma mla­dih i to kao otvo­re­na gene­ral­na pro­ba u 18h i izved­ba u 20h. Ulaz je bes­pla­tan, a svo­je mjes­to može­te rezer­vi­ra­ti na kipsplit7@​gmail.​com. Zbog epi­de­mi­olo­ške situ­aci­je kapa­ci­tet pros­to­ra je ogra­ni­čen na 25 mjes­ta, sto­ga su rezer­va­ci­je obavezne.

„Druga koža, tre­će žene“ kore­ograf­skim i novo­me­dij­skim pos­tup­ci­ma stva­ra sli­jed izved­be­nih situ­aci­ja koje spa­ja­ju četi­ri loka­ci­je (Rijeku, Split, Zagreb i Edinburgh) i šest izvo­đa­či­ca. Autorsko isho­di­šte izvor­no je miš­lje­no kao iden­ti­tet­ski i iskus­tve­ni dija­log s mar­gi­na­li­zi­ra­nim žen­skim izved­be­nim žan­ro­vi­ma prve polo­vi­ce 20. sto­lje­ća poput cir­ku­skog side­showa ili bur­le­ske. Kako je nepre­dvid­lji­vost pro­ce­sa stva­ra­nja pred­sta­ve, uzro­ko­va­na pan­de­mi­jom i osta­lim nevo­lja­ma 2020. godi­ne, pre­us­mje­ri­la veći­nu autor­skih inten­ci­ja, ta prvo­bit­na tema nena­met­lji­vo se smjes­ti­la u final­nu okos­ni­cu pred­sta­ve – u ener­get­sko, poet­sko, ple­sač­ko, iskus­tve­no zrca­lje­nje i ispre­pli­ta­nje nas samih. Predstava je nas­ta­ja­la u broj­nim riječ­kim i split­skim dvo­ra­na­ma, u soba­ma i kuhi­nja­ma, u tje­les­nim i vir­tu­al­nim pros­to­ri­ma, dok su izved­be „Druga koža, tre­će žene“ pos­ta­le zaštit­na opna za sve pri­svo­je­ne i isple­sa­ne pros­to­re, kao i za sve stvar­ne, ima­gi­nar­ne, ali i pot­pu­no ras­pr­še­ne iden­ti­te­te i pojavnosti.
„Here, per­for­man­ce is a mar­ker of exis­tan­ce in a fle­eting wor­ld.“ – Petra Kuppers

UMJETNIČKA SURADNJA I PARTNERSTVO: Plesna gru­pa Magija (Rijeka), Divert ink­lu­ziv­ni ples­ni kolek­tiv (Zagreb), Kolaborativna izved­be­na plat­for­ma – KIP (Split)
AUTORICE: Iva Nerina Sibila, Gordana Svetopetrić
IZVOĐAČICE: Tamara Bračun, Tara Ivanišević, Mia Kevo, Karla Lazović, Iva Nerina Sibila, Gordana Svetopetrić
VIDEO I VIZUALNI IDENTITET: Tara Ivanišević
RASVJETA: David Dubrović (Rijeka), Siniša Jakovčević (Split)
FOTOGRAFIJE: Nina Đurđević
PRODUKCIJA/RIJEKA: Gordana Svetopetrić i Udruga oso­ba s cere­bral­nom i dje­čjom para­li­zom Rijeka (Plesna gru­pa Magija), 2020.
PRODUKCIJA/SPLIT: Kolaborativna izved­be­na platforma-KIP
NOSITELJ PROJEKTA: Plesna gru­pa Magija (UCDP RI)
FINANCIJSKA PODRŠKA: Rijeka 2020, Grad Zagreb, Grad Split
ZAHVALE: Hrvatski kul­tur­ni dom na Sušaku, Cirkus kolek­tiv, K2K stu­dio, Antonia Kuzmanić, Kristina Paunovski, Sanja Polić, Anita Rumac, Helvecia Tomić
PREMIJERA: 15. siječ­nja 2021. HKD na Sušaku, Rijeka
Projekt je dio služ­be­nog kul­tur­nog i umjet­nič­kog pro­gra­ma EPK čiju je pri­pre­mu i pro­ved­bu pro­gra­ma podr­ža­la RIJEKA 2020.

Više na Facebook even­tu.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr