Dom mladih Split

4. Međunarodno studentsko biennale

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija MKC, izložbe

1328.7.2021

Središnja tema 4. Međunarodnog stu­dent­skog bien­na­la je Greatest Hits

Cilj sva tri dosa­daš­nja izda­nja ove mani­fes­ta­ci­je bio je pred­sta­vi­ti i pro­mo­vi­ra­ti struč­noj i široj jav­nos­ti viso­ku razi­nu stu­dent­skih rje­še­nja u polju umjet­nos­ti suvre­me­nih prak­si. Promocija stu­de­na­ta kao nado­la­ze­će sna­ge i poten­ci­ja­la u kul­tur­nim i umjet­nič­kim doga­đa­nji­ma na naci­onal­noj i među­na­rod­noj razi­ni tre­bao bi biti vital­ni inte­res svih nas. Stoga orga­ni­za­to­ri nas­to­je pro­ši­ri­ti pozi­tiv­nu i dina­mič­nu kli­mu osječ­kog Sveučilišta, Akademije za umjet­nost i kul­tu­ru te Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu kao važ­nih toča­ka kul­tur­no-umjet­nič­ke sli­ke na znat­no širu hrvat­sku i među­na­rod­nu razi­nu, a u surad­nji s istak­nu­tim i refe­rent­nim izlož­be­nim pros­to­ri­ma. Na taj način i part­ner­ske ins­ti­tu­ci­je (ovo­ga puta to je Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar u Splitu) biva­ju obo­ga­će­ne atrak­tiv­nim kul­tur­nim pro­izvo­dom s pot­pi­si­ma pri­pad­ni­ka naj­mla­đe i naj­kre­ativ­ni­je gene­ra­ci­je umjetnika-studenata.

Pojedinačni kon­cep­ti natje­ča­ja pos­tav­lje­ni su tako da mak­si­mal­no zain­te­re­si­ra­ju stu­den­te i netom diplo­mi­ra­ne mla­de umjet­ni­ke u nji­ho­vu umjet­nič­kom saz­ri­je­va­nju te da potak­nu druš­tve­nu dinamiku.

Tema ovo­go­diš­njeg Međunarodnog stu­dent­skog bien­na­la odre­đe­na je pos­tav­lja­njem pita­nja poten­ci­jal­nim sudi­oni­ci­ma: “kako bi izgle­da­la vaša umjet­nič­ka aktiv­nost kada bi ona ovi­si­la samo o vama”? Kada ne bi bilo tren­do­va, sti­lo­va, kri­ti­ča­ra, gale­ris­ta… Da pos­to­ji samo vaša publi­ka neo­p­te­re­će­na druš­tve­nim ugo­vo­ri­ma i impe­ra­ti­vi­ma umjet­nič­kog sus­ta­va? Da može­te bira­ti naj­bo­lju sli­ku, skul­p­tu­ru, ins­ta­la­ci­ju, video ili per­for­mans koji ste ika­da napra­vi­li ili koji ste se samo usu­di­li zamis­li­ti – kako bi oni izgle­da­li? Biste li se uspje­li suprot­sta­vi­ti auto­ri­te­tu pro­fe­so­ra, zah­tje­vi­ma kus­to­sa i nedos­tat­ku finan­cij­skih sred­sta­va? Što je još važ­ni­je, bis­te li uspje­li pobi­je­di­ti kri­ti­ča­ra u sebi koji vam uvi­jek govo­ri da ova ide­ja još nije dovolj­no raz­ra­đe­na ili da onaj rad nije bio dovolj­no minu­ci­oz­no izve­den? Neograničeni pros­tor slo­bo­de u umjet­nos­ti isto­dob­no stva­ra sum­nju u vlas­ti­te spo­sob­nos­ti i otva­ra moguć­nos­ti total­ne kreativnosti.

4. Međunarodno stu­dent­sko bien­na­le pozva­lo je mla­de umjet­ni­ke da budu svo­ji vlas­ti­ti kri­ti­ča­ri da budu iskre­ni pre­ma sebi i da sami iza­be­ru ono naj­bo­lje što su ika­da napra­vi­li, u bilo kojem medi­ju i bilo kojoj teh­ni­ci — da oda­be­ru svoj naj­ve­ći hit. Sudionicima je ponu­đe­na jedins­tve­na pri­li­ka da poka­žu naj­bo­lje od sebe, da se pot­pu­no razot­kri­ju bez ogra­ni­če­nja i skru­pu­la. Recentno izda­nje bien­na­la želi biti svo­je­vr­s­ni reality check u vre­me­nu bre­me­ni­tom suprot­nos­ti­ma: od naj­raz­li­či­ti­jih fizič­kih ogra­ni­če­nja do eks­ta­ze inter­net­ske komunikacije.

Na ovo­go­diš­nji otvo­re­ni poziv pris­pje­lo je više od 160 pri­jed­lo­ga stu­de­na­ta umjet­nič­kih aka­de­mi­ja iz cije­le Europe i neko­li­ko iz Australije. Broj pri­jav­lje­nih rado­va, a još više nji­ho­va kre­ativ­na sna­ga, svje­do­če o tome da se bien­na­le pro­fi­li­rao u res­pek­ta­bil­nu umjet­nič­ku mani­fes­ta­ci­ju. Prosudbeno povje­rens­tvo sači­nja­va­li su Vedran Perkov s Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu te Miran Blažek, Domagoj Sušac, Ana Petrović i Krešimir Purgar s Akademije za umjet­nost i kul­tu­ru u Osijeku. Povjerenstvo je odlu­či­lo ovo­ga puta pre­zen­ti­ra­ti rado­ve 27 umjet­ni­ka iz Australije, Engleske, Hrvatske, Nizozemske, Njemačke, Slovenije, Srbije i Švicarske.

Organizatori Međunarodnog stu­dent­skog bien­na­la u buduć­nos­ti ga ne vide veza­nog za jed­nu loka­ci­ju nego ga žele razvi­ja­ti pre­ma sre­di­na­ma sa živom umjet­nič­kom i urba­nom sce­nom. Cilj im je da ova mani­fes­ta­ci­ja pos­ta­ne ‘’mobil­na’’, tj. da nakon gos­to­va­nja u hrvat­skim gra­do­vi­ma pret­hod­nih godi­na u buduć­nos­ti pri­je­đe naci­onal­ne gra­ni­ce i pos­ta­ne pra­vi europ­ski izlož­be­ni brend s hrvat­skim korijenima.

Otvorenje izlož­be odr­žat će se 13. srp­nja u Galeriji MKC u 20h kada će i biti proglašen/a dobitnik/ca nagra­de Ivan Ladislav Galeta te dobitnici/e dvi­je jed­na­ko­vri­jed­ne nagra­de ovo­go­diš­njeg Međunarodnog stu­dent­skog bien­na­la. Dobitnicima nagra­da bit će omo­gu­će­na reali­za­ci­ja samos­tal­nih izlož­bi u Osijeku u 2022. godini.

Izložba će se moći pogle­da­ti do 28. srp­nja sva­kim rad­nim danom od 18 do 22 sata.

Organizatori: Akademija za umjet­nost i kul­tu­ru u Osijeku, Umjetnička aka­de­mi­ja u Splitu

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr