Dom mladih Split

Recite nam što mislite o Domu mladih

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Cilj ovog upit­ni­ka je ste­ći uvi­de u miš­lje­nja i per­cep­ci­ju publi­ke o Domu mla­dih, kao druš­tve­no-kul­tur­nom cen­tru koji posjećujete

Vaše miš­lje­nje nam je važ­no kako bismo pro­gra­me i obli­ke komu­ni­ka­ci­je pri­la­go­di­li upra­vo vašim potre­ba­ma i željama.

Sudjelovanje u anke­ti je dobro­volj­no i ano­nim­no. Podaci dobi­ve­ni ovim istra­ži­va­njem će omo­gu­ći­ti uvi­de u vaša raz­miš­lja­nja i koris­tit će se za znans­tve­ne i struč­ne publi­ka­ci­je te kre­ira­nje smjer­ni­ca za pro­mje­ne u radu druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra i jav­nih politika. 

Predviđeno vri­je­me ispu­nja­va­nja je 7 minuta.

Anketnom upit­ni­ku može­te pris­tu­pi­ti putem linka:
https://​lime​sur​vey​.srce​.hr/​9​3​8​4​5​3​?​l​a​n​g​=hr

Anketa se pro­vo­di u sklo­pu pro­jek­ta Nova jav­na kul­tu­ra i pros­to­ri društvenosti.

Projekt Nova jav­na kul­tu­ra i pros­to­ri druš­tve­nos­ti sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da, u sklo­pu Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski potencijali.

Nositelj pro­jek­ta je Savez udru­ga Klubtura. Partneri u pro­jek­tu: Filozofski fakul­tet Sveučilišta u Zagrebu, Savez udru­ga Kaoperativa, Platforma Doma mla­dih, Art radi­oni­ca Lazareti, Savez udru­ga Molekula, Savez udru­ga Rojca, Kurziv — Platforma za pita­nja kul­tu­re, medi­ja i druš­tva, Savez udru­ga Operacija grad, Platforma za Društveni cen­tar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj tek­s­ta isklju­či­va je odgo­vor­nost Saveza udru­ga Klubtura.

 

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr