Dom mladih Split

#DIYORDIE Dvodnevna radionica sitotiska

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

edukacije i radionice,

1618.11.2021

#DIYORDIE Dvodnevna radi­oni­ca sitotiska
16. i 18.11. / 18 – 20h / Ulica

Radionica za sve koji žele nauči­ti teh­ni­ku sitotiska.

Odučimo se od kon­zu­me­riz­ma i kre­ni­mo stva­rat sami!

PROGRAM:
Utorak (16.11.) — pri­pre­ma sita, izra­da moti­va, osvjet­lji­va­nje sita
Četvrtak (18.11.) — oda­bir boja i mate­ri­ja­la, tiska­nje motiva

Lokacija: Ulica u gara­ži izme­đu klu­ba Kocke i Skate par­ka Kolo

Ponesite svo­je ceke­re i/ili maji­ce na koje ćete oti­ski­vat, radi­oni­ca je free i svi su dobro­doš­li! Prijave nisu potrebne.

*Radionica se odr­ža­va suk­lad­no epi­de­mi­olo­škin mjerama

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr