Dom mladih Split

DIY - dvodnevna radionica sitotiska

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Dok se Beta kuha u Tiskari, na Ulicu za dobar poče­tak tjed­na izla­zi dvod­nev­na radionica! 

Ponedjeljak (9.8.) i uto­rak (10.8.) rezer­vi­raj­te za DIY radi­oni­cu sito­ti­ska gdje ćete dobi­ti pri­li­ku pri­pre­mi­ti i otis­nu­ti moti­ve pod men­tor­stvom vri­jed­nih lju­di kolek­ti­va Rad.Ni.K.

Program:
Ponedjeljak — od 17h do 19h ćemo vas pro­ves­ti kroz pro­ces pri­pre­me sita, nano­še­nja emul­zi­je i razvi­ja­nja motiva
Utorak — od 17h do 21h ćemo pri­prem­lje­no sito upr­lja­ti s bojom & otis­nu­ti oda­bra­ni motiv na raz­ne tka­ni­ne, ceke­ri­ce & majice

Štampanje će se odr­ža­ti u pros­to­ru Redakcije/Tiskare, u Ulici u podru­mu Doma mla­dih. Zato sku­pi eki­pu, zaus­ta­vi pro­kras­ti­na­ci­ju i oku­šaj se u teh­ni­ci sitotiska!

Radionica se odvi­ja pre­ma epi­de­mi­olo­škim uvjetima

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr