Dom mladih Split

Plesni teatar Glazbene mladeži Split

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Plesni teatar Glazbene mla­de­ži Split dje­lu­je 34 godi­ne, a osno­va­li su ga nedav­no pre­mi­nu­li balet­ni peda­gog i kore­ograf Luciano Perić i balet­na peda­go­gi­nja Branka Ćića Trumbić. Tijekom minu­lih godi­ne rada Baletnog stu­di­ja, više tisu­ća mla­dih ple­sa­ča svih uzras­ta stje­ca­lo je osno­ve balet­nog umi­je­ća i razvi­ja­lo lju­bav pre­ma ples­noj umjet­nos­ti. Ansambl je devet­na­est puta sudje­lo­vao na Međunarodnom dje­čjem fes­ti­va­lu u Šibeniku, ostva­rio gos­to­va­nja u svim kra­je­vi­ma Lijepe Naše te u ino­zem­s­tvu, a poseb­no se isti­če osvo­je­no prvo mjes­to na Svjetskom fes­ti­va­lu bale­ta i fol­k­lo­ra u Turskoj. Baletni stu­dio Plesnog teatra Glazbene mla­de­ži Split jedan je od rijet­kih stu­di­ja koji podu­ča­va kla­sič­ni balet u Splitu i u kojem se dje­ca prvi put susre­ću s balet­nom umjet­noš­ću. Tu upoz­na­ju osno­ve kla­sič­nog i suvre­me­nog ples­nog izra­za stva­ra­ju­ći temelj za razvoj budu­će­ga balet­nog umjetnika.

Kontakt : Branka Ćića Trumbić / info@​gmsplit.​hr

Web

Facebook

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr