Dom mladih Split

Noćna leptirica

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Noćna lep­ti­ri­ca je udru­ga koja okup­lja lju­de s podru­čja dizaj­na i umjet­nos­ti sa svr­hom pro­mi­ca­nja i razvit­ka mla­dih neafir­mi­ra­nih umjet­ni­ka te edu­ka­ci­je i poti­ca­nja u kre­ativ­nom stva­ra­laš­tvu na podru­čji­ma mode, dizaj­na i likov­ne umjet­nos­ti. Područje dje­lo­va­nja udru­ge, suk­lad­no cilje­vi­ma su kul­tu­ra i umjet­nost, te obra­zo­va­nje, zna­nost i istra­ži­va­nje. Udruga je čla­ni­ca Koalicije udru­ga mla­dih i sudje­lu­je na orga­ni­za­ci­ji i izved­bi pro­gra­ma u Klubu Kocka. Udruga dje­lu­je i samos­tal­no uglav­nom na orga­ni­za­ci­ja­ma izlož­bi i radi­oni­ca i povre­me­no kao surad­nik na pro­gra­mi­ma part­ner­skih i surad­nič­kih organizacija.

Kontakt : Dona Tomić/ dona4444@​gmail.​com / 091/515‑3276

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr