Dom mladih Split

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

Cirkus Kolektiv vas pozi­va na krat­ku i inten­ziv­nu dvod­nev­nu edu­ka­ci­ju u dis­ci­pli­na­ma ver­ti­kal­no uže i svi­la.

///1. KOLEKTIV ROLLMEKNOT
pone­dje­ljak 20.7.2020.
17 — 20.30 sati @ Amfiteatar Doma mladih///

Radionica čvo­ro­va i kre­ativ­ne solo izved­be na svi­li i ver­ti­kal­nom užetu

Rollmeknot su skro­ji­le jedins­tve­nu radi­oni­cu u kojoj spa­ja­ju zajed­nič­ke inte­re­se i kret­nje u zrač­nim vje­šti­na­ma koje su same osmis­li­le u tra­ja­nju od 3.5 sata.

Za vri­je­me zagri­jav­nja polaz­ni­ci će osvje­šta­va­ti “core” kroz impro­vi­za­ci­je ins­pi­ri­ra­ne Gaga pokre­tom koje se usre­do­to­ču­ju na kon­trast izme­đu nape­tos­ti i opu­šta­nja tijela.
U prvoj polo­vi­ci radi­oni­ce, Gaia i Georgina će podi­je­li­ti s polaz­ni­ci­ma svoj pris­tup da bi raz­ra­di­le jedins­tve­nu, intim­nu i indi­vi­du­al­nu kva­li­te­tu pokreta.
Kroz niz vjež­bi i iga­ra na podu koje će pre­no­si­ti i na zrač­ne ele­men­te, svi će ima­ti pri­li­ku ispro­ba­ti, kre­ira­ti te uči­ti jed­ni od drugih.
Poseban nagla­sak je na poti­ca­nje polaz­ni­ka da kroz vođe­ne vjež­be pro­na­đu svoj put, te da razvi­ja­ju svoj pri­rod­ni način izražavanja.

Čvorovi su bili Gajin glav­ni inte­res dugi niz godi­na o čijim će teori­ja­ma i ins­pi­ra­tiv­nim istra­ži­va­nji­ma ona i pričati.
Podučavat će i tri­ko­vi­ma te svom istra­ži­va­nju kako zapet­lja­ti i ras­pet­lja­ti čvo­ro­ve u zraku.

///2. DELIA CERUTI
uto­rak 21.7.2020.
17 — 20 sati @ Mala sce­na Doma mladih///

Stil podu­ča­va­nja je obli­ko­van osob­nim sti­lom men­to­ri­ce koji kom­bi­ni­ra zrač­nu akro­ba­ti­ku sa poza­di­nom u plesu.

Fokus radi­oni­ce će biti na slje­de­ćim stavkama:
 — pokret na podu koris­te­ći uže
 — pro­gre­si­je za “rol­ling” teh­ni­ku na ver­ti­kal­nim zrač­nim disciplinama
 — novi ele­men­ti i sek­ven­ce razvi­je­ni kroz godi­ne bazi­ra­ni na pos­to­je­ćem voka­bu­la­ru ele­me­na­ta na užetu
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cijena za jed­nu radi­oni­cu je 250 kn, a paket od obje radi­oni­ce je 400 kn.

Broj mjes­ta je ogra­ni­čen, a pri­ja­va je oba­vez­na putem obras­ca

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr