Dom mladih Split

53. Zagrebački salon / Izložba Hrvatskog dizajna 1718

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

U subo­tu 2. ožuj­ka 2018. u 19 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra­ju se 2 izlož­be, «53. Zagrebački salon- Desetljeće 2008 – 2018» nas­tao u pro­duk­ci­ji Udruženja hrvat­skih arhi­te­ka­ta i „Izložba Hrvatskog dizaj­na 1718-nagra­đe­ni rado­vi» nas­ta­la u pro­duk­ci­ji Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva. Predstavljanje ovih izlož­bi u Splitu zajed­nič­ki orga­ni­zi­ra­ju Platforma 9,81 i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC) u part­ner­stvu sa Udruženjem hrvat­skih arhi­te­ka­ta (UHA) i Hrvatskim dizaj­ner­skim druš­tvom (HDD). Tijekom tra­ja­nja izlož­be biti će orga­ni­zi­ra­na izla­ga­nja nagra­đe­nih auto­ra i auto­ra istra­ži­va­nja. Izložba osta­je otvo­re­na do 10.ožujka.

53. ZAGREBAČKI SALON – DESETLJEĆE 2008 — 2018 / IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 1718 — nagra­đe­ni rado­vi

Otvorenje izlož­be
Subota, 02.03.2019. u 19 sati

Izložba osta­je otvo­re­na do 10.03.2019.
Radno vri­je­me: 14 – 21h (sva­ki dan)

***
53. ZAGREBAČKI SALON – DESETLJEĆE 2008 — 2018

Zagrebački salon istak­nu­ta je naci­onal­na izlož­ba recent­nih likov­nih ostva­re­nja. Riječ je o godiš­njoj smo­tri suvre­me­nog stva­ra­laš­tva posve­će­noj naiz­mjen­ce arhi­tek­tu­ri i urba­niz­mu (UHA), pri­mi­je­nje­nim umjet­nos­ti­ma i dizaj­nu (ULUPUH), te vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma (HDLU).

Salon pred­stav­lja pre­ko sto rado­va reno­mi­ra­nih hrvat­skih arhi­te­ka­ta, kao i nado­la­ze­ćih auto­ra mla­đe gene­ra­ci­je, nas­ta­lih u pos­ljed­nje tri godi­ne. Osim toga Udruženje hrvat­skih arhi­te­ka­ta pred­stav­lja i temat­sku izlož­bu posve­će­nu deset­lje­ću. Kao tra­di­ci­onal­na mani­fes­ta­ci­ja suvre­me­nog stva­ra­laš­tva na polju vizu­al­nih umjet­nos­ti, dizaj­na i arhi­tek­tu­re, koju je 1965. godi­ne ute­me­lji­la Skupština gra­da Zagreba, Salon se svo­jim otvo­re­nim for­ma­tom, kri­tič­kom prak­som i tri­je­nal­nim foku­som na pros­tor­nu pro­ble­ma­ti­ku čini pra­vim mjes­tom pro­pi­ti­va­nja šireg kon­tek­s­ta arhi­tek­ton­skog stva­ra­laš­tva koje, osim pre­gle­da tro­go­diš­nje stru­kov­ne aktiv­nos­ti, otva­ra deba­tu o pro­ce­si­ma koji su uvje­to­va­li tu istu aktiv­nost, obi­lje­ži­li je i koji je usmje­ra­va­ju ka nado­la­ze­ćem vre­me­nu. Uz pri­mar­nu pret­pos­tav­ku zado­vo­lja­va­nja viso­kih struč­nih stan­dar­da, namje­ra Udruženja hrvat­skih arhi­te­ka­ta je dopi­ra­nje do šire jav­nos­ti, sa željom da se pri­do­ne­se podi­za­nju opće kul­tu­re hrvat­skog pros­to­ra, kao i da pro­mo­vi­ra dos­tig­nu­ća hrvat­ske arhi­tek­tu­re na svjet­skoj sce­ni.

Naziv ovo­go­diš­njeg Zagrebačkog salo­na je Desetljeće 2008 – 2018, a rado­ve je valo­ri­zi­rao je ocje­nji­vač­ki tim u sas­ta­vu: STEALTH.unlimited (Ana Džokić i Marc Neelen: Rotterdam/Beograd), Dario Crnogaća, Emil Jurcan, Maroje Mrduljaš i Mira Stanić.

Putovanje kroz neo­pus­to­še­nu buduć­nost, odnos­no kako novo deset­lje­će može izgle­da­ti pred­stav­lje­no je u obli­ku kara­ta koje su izra­di­li mla­đi čla­no­vi dru­šta­va arhi­te­ka­ta Splita, Šibenika, Varaždina, Zadra i Karlovca.

Oblikovanje pos­ta­va: Antun Sevšek, Niko Mihaljević, Petra Milički

***
“IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 1718 — nagra­đe­ni rado­vi

Jubilarna dese­ta IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA, izlož­be­ni je pre­gled naj­bo­lje hrvat­ske dizaj­ner­ske pro­duk­ci­je u pro­tek­le dvi­je godi­ne. U sklo­pu ovog izda­nja izlož­be, koju Hrvatsko dizaj­ner­sko druš­tvo orga­ni­zi­ra od 1999. godi­ne, pred­stav­lje­na su 243 rada, od toga 212 pro­fe­si­onal­nih i 31 stu­dent­ski, a izlož­bu pra­ti i novo izda­nje publi­ka­ci­je PREGLED HRVATSKOG DIZAJNA na 480 stra­ni­ca. Izložba u Splitu pred­stav­lja 40-ak nagra­đe­nih rado­va.

Radovi su pred­stav­lje­ni u osam kate­go­ri­ja: Dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Dizajn u digi­tal­nim medi­ji­ma / dizajn inte­rak­ci­ja, Dizajn amba­la­že, Industrijski / pro­dukt dizajn, Prostorne i gra­fič­ki inter­ven­ci­je i sis­te­mi, Modni i odjev­ni dizajn, Cjeloviti projekt/proizvod i Koncept / ini­ci­ja­ti­va / kri­tič­ki dizajn. Cilj izlož­be je zabi­lje­ži­ti sta­nje dizaj­ner­ske pro­fe­si­je unu­tar dvo­go­diš­njeg raz­dob­lja, pros­tr­ti pred publi­ku pano­ram­sku sli­ku viso­ko pos­tav­lje­nih pro­fe­si­onal­nih stan­dar­da te rele­vant­nih ten­den­ci­ja koju želi­mo zabi­lje­ži­ti kao svo­je­vr­s­ni oslo­nac i pod­sjet­nik za buduć­nost. Strogom selek­ci­jom pri­jav­lje­nih rado­va izdva­ja se i vred­nu­je naj­bo­lje u suvre­me­nom hrvat­skom dizaj­nu, te uspos­tav­lja i odr­ža­va viso­ke kva­li­ta­tiv­ne kri­te­ri­je i stan­dar­de u suvre­me­noj pro­duk­ci­ji. Izložba 1718 teži obu­hva­ti­ti ukup­nost dizaj­ner­skog stva­ra­laš­tva u Hrvatskoj – od tržiš­no ori­jen­ti­ra­nih pro­je­ka­ta do onih nas­ta­lih u nepro­fit­nom, kul­tur­nom i istra­ži­vač­kom kon­tek­s­tu, a osim pro­fe­si­onal­ne pro­duk­ci­je, izlož­ba pri­ka­zu­je i naj­bo­lja stu­dent­ska ostva­re­nja s doma­ćih dizaj­ner­skih fakul­te­ta.

Selekcijska komi­si­ja dje­lo­va­la je u sas­ta­vu: Boris Greiner (gra­fič­ki dizaj­ner), Dejan Dragosavac Ruta (gra­fič­ki dizaj­ner), Vedran Kasap (pro­dukt dizaj­ner), Ana Labudović (gra­fič­ka dizaj­ne­ri­ca), Mario Lončarić (pro­gra­mer i UX kon­zul­tant), Tomislav Mostečak (mod­ni dizaj­ner) i Nika Pavlinek (dizaj­ne­ri­ca). Međunarodni ocje­nji­vač­ki sud čine čla­no­vi Selekcijske komi­si­je te dva ino­zem­na čla­na, Susan Sellers (gra­fič­ka dizaj­ne­ri­ca, SAD) i Slavimir Stojanović (gra­fič­ki dizaj­ner, Srbija).

***
Poveznice:
http://​uha​.hr/​5​3​-​z​a​g​r​e​b​a​c​k​i​-​s​a​l​o​n​-​d​e​s​e​t​l​j​e​c​e​-​2​008 – 2018/
http://​uha​.hr/​5​3​-​z​a​g​r​e​b​a​c​k​i​-​s​a​l​o​n​-​s​v​e​c​a​n​a​-​d​o​d​j​e​l​a​-​n​a​g​r​a​d​a​-​i​-​z​a​t​v​a​r​a​n​j​e​-​o​v​o​g​o​d​i​s​n​j​e​g​-​s​a​l​o​na/
http://​uha​.hr/​d​o​d​j​e​l​a​-​n​a​g​r​a​d​a​-​5​3​-​z​a​g​r​e​b​a​c​k​o​g​-​s​a​l​o​na/
http://​dizajn​.hr/​b​l​o​g​/​i​z​l​o​z​b​a​-​h​r​v​a​t​s​k​o​g​-​d​i​z​a​j​n​a​-​1​7​1​8​-​o​t​v​o​r​e​n​je/
http://​dizajn​.hr/​b​l​o​g​/​i​z​l​o​z​b​a​-​h​r​v​a​t​s​k​o​g​-​d​i​z​a​j​n​a​-​1​7​1​8​-​o​t​v​o​r​e​n​j​e​-​i​-​n​a​g​r​a​de/

***
Program podr­ža­va­ju:
Zaklada Kultura nova
Grad Split
Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske

***
Organizatori: Platforma 9,81 i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC) u part­ner­stvu sa Udruženjem hrvat­skih arhi­te­ka­ta (UHA) i Hrvatskim dizaj­ner­skim druš­tvom (HDD) u sklo­pu Urbanističke plat­for­me / Kad net­ko kaže

Produkcija: Hrvatsko dizaj­ner­sko druš­tvo i Udruženje hrvat­skih arhi­te­ka­ta
Organizacijski tim i pro­duk­ci­ja izlož­be u Splitu: Platforma 9,81 / Miranda Veljačić, Oleg Šuran
Dizajn pla­ka­ta i pos­tav izlož­be: Oleg Šuran

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr