Dom mladih Split

Dizajn u trenutnom kontekstu

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Studenti diplom­skog stu­di­ja na Odsjeku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu, pod men­tor­stvom arhi­tek­ti­ce Mirande Veljačić iz Platforme 9,81 orga­ni­zi­ra­ju jav­ne disku­si­je pod nazi­vom “Dizajn-upit­nik”

Diskusije će tema­ti­zi­ra­ti neko­li­ko ključ­nih toča­ka koje defi­ni­ra­ju dizaj­ner­sku stru­ku danas, te odre­đe­na pita­nja koje se tiču buduć­nos­ti stru­ke. U disku­si­ja­ma će sudje­lo­va­ti po dva stu­den­ta i dva dizaj­ne­ra, ali će i svi pri­sut­ni biti u moguć­nos­ti pos­tav­lja­ti pita­nja tije­kom cije­log raz­go­vo­ra. Diskusije će se vodi­ti u opu­šte­nom for­ma­tu; chat s dizaj­ne­ri­ma.

Tema prve, od četi­ri disku­si­je, je dizajn u tre­nut­nom kon­tek­s­tu; dje­lo­va­nje stru­ke u vri­je­me glo­bal­ne kri­ze i poten­ci­jal­no-pos­lje­dič­na tran­sfor­ma­ci­ja. Pandemija COVID‑a 19 utje­ca­la je na sve druš­tve­no-soci­jal­ne pri­li­ke i gos­po­dar­ske sek­to­re, pa će se tako znat­na pro­mje­na osje­ti­ti i unu­tar dizaj­ner­ske prak­se.

Gosti prve onli­ne disku­si­je s koji­ma cha­ta­mo su Lina Kovačević i Ivica Mitrović. Moderatori prvog cha­ta su stu­den­ti Doris Zalović i Dejan Zobenica.

Spekulativna dizaj­ner­ska prak­sa bavi se glo­bal­nim teh­no­lo­škim, eko­nom­skim, druš­tve­nim i poli­tič­kim pita­nji­ma, pos­to­je­ćim pro­ble­mi­ma i poten­ci­jal­nim pos­lje­di­ca­ma. U vri­je­me pan­de­mi­je koro­na­vi­ru­sa otkri­va se nes­ta­bil­nost sus­ta­va, koji je pot­pu­no usmje­ren na eko­nom­ski rast i ne na druš­tve­nu sta­bil­nost, zato su naši prvi gos­ti prak­ti­ča­ri upra­vo spe­ku­la­tiv­nog dizaj­na.

Lina Kovačević

Lina Kovačević je diplo­mi­ra­la na Studiju dizaj­na u Zagrebu, a magis­tri­ra­la na Central St. Martins School of Art and Design u Londonu. U svom se radu bavi odre­đe­nom feno­me­no­lo­gi­jom, nagi­nje futu­riz­mu, te je spe­ku­la­tiv­na prak­sa bitan aspekt u nje­nom radu.

https://​vizkul​tu​ra​.hr/​a​r​t​e​f​a​k​t​i​-​i​z​-​b​u​d​u​c​n​o​s​t​i​-​i​-​v​e​c​e​r​e​-​i​z​-​s​a​d​a​s​n​j​o​s​ti/

Ivica Mitrović

Ivica Mitrović dok­to­ri­rao je na Fakultetu elek­tro­teh­ni­ke, stro­jar­stva i bro­do­grad­nje u Splitu radom iz podru­čja inte­rak­ci­je čovje­ka i raču­na­la, docent je na Odsjeku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu. Bavi se spe­ku­la­tiv­nom dizaj­ner­skom prak­som, a fokus mu je usmje­ren na lokal­ni kon­tekst.

https://​inte​rak​ci​je​.net/​2​0​1​9​/​0​2​/​2​3​/​z​i​v​o​t​-​n​a​k​o​n​-​t​u​r​i​z​m​a​-​d​o​k​u​m​e​n​t​a​c​i​ja/

dizajn-upitnik_1#

Pozivamo sve da nam se pri­dru­že putem plat­for­me Zoom, u čet­vr­tak 21. svib­nja u 13 sati

Topic
dizajn-upit­nik_1#
Time
May 21, 2020 01:00 PM Europe/Zagreb
Join Zoom Meeting
https://​us02web​.zoom​.us/​j​/​8​6​4​0​3​2​1​8​005

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr