Dom mladih Split

Noći arhitekture 2020-april [online] - wtf2020?

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Pridružite nam se u čet­vr­tak 23.04.2020. u 20:00h da čuje­mo šta naši kura­to­ri ima­ju da kažu o svo­jim DA tema­ma u 2020. godi­ni, koli­ko su te teme aktu­al­ne sada i o sve­mu što se deša­va u svi­je­tu.

[REGISTER NOW: https://​us02web​.zoom​.us/​w​e​b​i​n​a​r​/​r​e​g​i​s​t​e​r​/​W​N​_​T​u​r​L​D​o​P​i​T​z​i​h​m​f​d​Y​S​I​h​l​T​Q​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​1​D​D​B​z​1​s​T​y​j​g​a​-​w​e​d​Y​r​N​n​d​7​T​9​v​M​q​V​v​D​1​s​-​l​H​r​s​L​2​e​6​Q​t​c​D​E​W​N​C​F​J​J​T​U​c0c ]

NOĆI ARHITEKTURE 2020-APRIL [ONLINE] x WTF2020?! x ONE.NIGHT.STAND with IDIS TURATO + DINKO PERAČIĆ + DEAN LAH

Teme:

Osjećamo da su sve tri teme zna­čaj­ni­je nego ika­da, pogo­to­vo u tre­nut­nom kon­tek­s­tu kada se ogra­ni­ča­va slo­bo­da kre­ta­nja i pre­is­pi­tu­ju defa­ul­t­ne para­dig­me urba­nog pros­to­ra.

Da bis­te bili dio doga­đa­ja, regis­tri­raj­te se na Zoom kroz slje­de­ći link: https://​us02web​.zoom​.us/​w​e​b​i​n​a​r​/​r​e​g​i​s​t​e​r​/​W​N​_​T​u​r​L​D​o​P​i​T​z​i​h​m​f​d​Y​S​I​h​l​T​Q​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​1​D​D​B​z​1​s​T​y​j​g​a​-​w​e​d​Y​r​N​n​d​7​T​9​v​M​q​V​v​D​1​s​-​l​H​r​s​L​2​e​6​Q​t​c​D​E​W​N​C​F​J​J​T​U​c0c

Vidimo se onli­ne ♥

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr