Dom mladih Split

Dizajn i društvo

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Pozivamo Vas da se uklju­či­te u onli­ne disku­si­ju #2 u sklo­pu seri­ja­la “Dizajn-upit­nik”. Tema dru­ge tri­bi­ne je “Dizajn i društvo”.

Serijal “Dizajn – upit­nik” nas­tao je u sklo­pu kole­gi­ja “Menandžment u kre­ativ­nim indus­tri­ja­ma” pod vod­stvom arhi­tek­ti­ce Mirande Veljačić (Platforma 9,81). Sastoji se od četiri jav­ne tri­bi­ne koje vode stu­den­ti sa Odsjeka za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu i tema­ti­zi­ra­ju aktu­al­ne pro­ble­me s područja dizaj­na. Cilj tri­bi­na je potak­nu­ti aktiv­nost stu­de­na­ta, podići razi­nu nji­ho­vog kritičkog razmišljanja i druš­tve­nog anga­žma­na i omogućiti im stva­ra­nje kon­ta­ka­ta s eta­bli­ra­nim pro­fe­si­onal­ci­ma. U sva­koj tri­bi­ni sudje­lu­je dvo­je stu­de­na­ta kao mode­ra­to­ri i dvo­je stručnjaka, ali svat­ko iz publi­ke je pozvan sudje­lo­va­ti u raz­go­vo­ru.

Tema dru­ge tri­bi­ne je “Dizajn i društvo”. Polazeći od ide­je da dizajn kao kre­ativ­no – inte­lek­tu­al­na pro­fe­si­ja ima poten­ci­jal utje­ca­ti na društvene pro­ce­se i zbi­va­nja, tri­bi­na bi tre­ba­la dopri­nje­ti podi­za­nju svi­jes­ti o društveno odgo­vor­nom dizaj­nu.

Gosti s koji­ma raz­go­va­ra­mo su Inga Tomić-KoludrovićMirko Petrić. Moderatori dru­ge tri­bi­ne su stu­den­ti Greta VukovićBoris Pehar.

***

Inga Tomić-Koludrović nazoč­na je u dizaj­ner­skoj edu­ka­ci­ji od osni­va­nja Umjetničke aka­de­mi­je 1997. godi­ne, kao vanj­ska surad­ni­ca. Autorica je pro­gra­ma i pre­da­va­či­ca kole­gi­ja iz soci­olo­gi­je, fil­ma i jav­nog komu­ni­ci­ra­nja. Znanstvena je savjet­ni­ca u traj­nom zva­nju pri Institutu druš­tve­nih zna­nos­ti “Ivo Pilar”– Područni cen­tar Split. Vodila je znans­tve­ne pro­jek­te koje su finan­ci­ra­li Ministarstvo zna­nos­ti RH, Švicarska naci­onal­na zak­la­da za zna­nost, Hrvatska zak­la­da za zna­nost te pro­gram Obzor 2020. Europske komi­si­je. Utemeljiteljica je Međunarodnog zdru­že­nog dok­tor­skog stu­di­ja Sociologije regi­onal­nog i lokal­nog razvo­ja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu (Italija) (2010). Obavljala je niz duž­nos­ti u naci­onal­nim i među­na­rod­nim stru­kov­nim udru­ga­ma, tije­li­ma usta­no­va u kul­tu­ri te tije­li­ma za vred­no­va­nje znans­tve­nog rada. Autorica je osam knji­ga te pede­set znans­tve­nih čla­na­ka u naci­onal­nim i među­na­rod­nim publi­ka­ci­ja­ma Dobitnica je Državne nagra­de za zna­nost 2016. godi­ne, za knji­gu “Pomak pre­ma moder­nos­ti: Žene u Hrvatskoj u raz­dob­lju zre­le tran­zi­ci­je”, te Priznanja “Rudi Supek” za iznim­na pos­tig­nu­ća, uspje­he i zas­lu­ge za razvoj soci­olo­gi­je i Hrvatskog soci­olo­škog druš­tva (2019).

***

Mirko Petrić bio je suured­nik ela­bo­ra­ta o osni­va­nju Umjetničke aka­de­mi­je i prvi pro­čel­nik Odsjeka za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja na toj usta­no­vi (1997. godi­ne). U podru­čju diza­nja pre­da­vao je kole­gi­je iz semi­oti­ke, u medi­ji­ma recen­zi­rao dizaj­ner­ske rado­ve i bio jedan od izbor­ni­ka Izložbe hrvat­skog dizaj­na 2006. Danas je viši pre­da­vač kul­tur­ne soci­olo­gi­je i kva­li­ta­tiv­nih meto­da istra­ži­va­nja na Odjelu za soci­olo­gi­ju Sveučilišta u Zadru te struč­ni savjet­nik pri Institutu druš­tve­nih zna­nos­ti “Ivo Pilar” – Područni cen­tar Split. Sudjelovao je u znans­tve­nim pro­jek­ti­ma koje su finan­ci­ra­li Ministarstvo zna­nos­ti RH, Švicarska naci­onal­na zak­la­da za zna­nost, UNESCO, te pro­gram Obzor 2020 Europske komi­si­je. Bio je vodi­telj hrvat­ske sek­ci­je pro­jek­ta Britanskog savje­ta o kre­ativ­nim indus­tri­ja­ma u jugo­is­toč­noj Europi (2003. – 2004.) te vodi­telj Radne sku­pi­ne “Društveni pro­ce­si i urba­ne kul­tur­ne poli­ti­ke” pri izra­di nacr­ta pri­jed­lo­ga Plana uprav­lja­nja povi­jes­nom jez­grom Splita (2012. – 2015.). Od 1980-ih do 2010-ih pisao je član­ke i pri­ka­ze u kul­tur­nim rubri­ka­ma novi­na od naci­onal­nog zna­ča­ja. Često sura­đu­je s udru­ga­ma civil­nog druš­tva u kul­tu­ri.

***

Pridružite nam se putem plat­for­me Zoom, u čet­vr­tak 18. lip­nja u 18 sati!

Topic
dizajn-upit­nik_2#
Join Zoom Meeting
https://​us02web​.zoom​.us/​j​/​8​6​3​4​7​3​2​7​763
Dizajn
Boris Pehar

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr