Dom mladih Split

Radionica DKC-HR

Radionica DKC-HR: Potrebe i moguć­nos­ti razvo­ja pros­tor­ne infras­truk­tu­re za druš­tve­no-kul­tur­ne centre

Savez udru­ga Klubtura pozi­va na radi­oni­cu raz­mje­ne zna­nja i iskus­ta­va izme­đu pred­stav­ni­ka jedi­ni­ca lokal­ne i područ­ne samo­upra­ve, orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva i jav­nih usta­no­va u kul­tu­ri o pros­tor­nim potre­ba­ma druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra i pri­li­ka­ma za inves­ti­ci­je u pros­tor­nu infras­truk­tu­ru kroz ITU i slič­ne mje­re. Radionica će se odr­ža­ti 19.2.2020. u Beton kino, Dom mla­dih, Ulica slo­bo­de 28, Split.

Kroz faci­li­ti­ra­nu ras­pra­vu sudi­oni­ci radi­oni­ce dobit će pri­li­ku da se upoz­na­ju s aktiv­nos­ti­ma koje se pro­vo­de u poje­di­nim gra­do­vi­ma u RH, pove­žu se i uče jed­ni od drugih.

Radionicu će faci­li­ti­ra­ti Miranda Veljačić i Dinko Peračić iz Platforme 9.81, a sudi­oni­ci se pret­hod­no tre­ba­ju prijaviti.

Program radi­oni­ce

Srijeda 19.2. Beton kino / Dom mla­dih / Ulica slo­bo­de 28, Split

9.00 – 9.45 Obilazak Doma mladih

10.00 – 10.15 DKC-HR uvod

10.15 – 10.45 Mirko Petrić – Nova EU agen­da za kul­tu­ru i lokal­ne kul­tur­ne politike

11.00 – 11.15 Pauza za kavu

11.15 – 12.45 Razmjena zna­nja, prvi dio

12.45 – 13.30 Ručak u sklo­pu radionice

13.30 – 15.00 Razmjena zna­nja, dru­gi dio

15.00 – 15.30 Nove ide­je i zaključci

Foto

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr