Dom mladih Split

Radio Dan&Noć

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dijelom. 

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dijelom. 

Za ovo­go­diš­nji radio dan, kao prvi dio pro­gra­ma, otva­ra­mo vra­ta Beton kina od 18.00h i pozi­va­mo vas na raz­go­vo­re ugod­ne sa Leri Ahel i Zeljko Luketic, mas­ter­min­do­vi­ma neza­vis­ne izda­vač­ke kuće Fox & His Friends koji su nas razve­se­li­li svo­jim izda­nji­ma i na neki način, nas­tav­lja­mo sa tema­ti­kom proš­lo­go­diš­nje pri­če sa dra­gim napo­li­tan­ci­ma iz Napoli Segreta. Slušamo iz prve ruke male taj­ne glaz­be­nog izda­vaš­tva danas i tu, te oče­ku­je­mo odlič­nu para­le­lu o feno­me­nu disko glaz­be i dig­gin’ kul­tu­re s ove stra­ne željez­ne zavjese. 

Praktični dio veče­ri nas­tav­lja­mo od 20.00h, otva­ra­njem vra­ta (i šan­ka) klu­ba Kocka i digi­tal­no-vinil­nim glaz­be­nim pot­po­ur­ri­jem mekih i sen­zu­al­nih zvu­ko­va mati­ne­ja pos­ta­ve KLFM Soundsystema. I poma­lo vas pozi­va­mo u noć..

22.00 MARINADA
Kao i sva­ki put do sada, drži­mo se zada­ne sat­ni­ce i oko 22.00h pali­mo veli­ki sta­ge i pre­pu­šta­mo čaro­li­ju ove poseb­ne veče­ri Marinada Hr. O nji­ma smo puno slo­va ispi­sa­li i nji­ho­vih zvu­ko­va s izvo­ra se napo­ji­li ali Marinada je bend koji se stal­no mije­nja bez obzi­ra koli­ko uni­kat­no i pre­poz­nat­lji­vo naiz­gled zvu­če. Kao evi­dent­ni glaz­be­ni istra­ži­va­či, evo­lu­ira­ju kons­tat­no tu svo­ju muzi­kal­nu man­tru i sva­kim laj­vom nano­vo odu­šev­lja­va­ju. Najsvježiji susret sa mari­ni­ra­ni­ma smo ima­li nedav­no, na labin­skom radi­ju na ces­ti i tu opet novu, remas­te­ri­ra­nu, Marinadu mora­mo podi­je­li­ti sa split­skom publi­kom u pra­vom klub­skom prostoru. 

23:30 nema­nja
nema­nja je pro­jekt iza kojeg sto­ji Luka Šipetić, pul­ski autor i glaz­be­nik akti­van u ben­do­vi­ma NLV i Para Lele, koji je izdao svoj album „Tarot Funk “. nema­nju čine Matej Perić (bubanj), Karlo Lugarić (per­ku­si­je) Laura Matijašević (bass), Leo Beslać (organ,synth) i Luka Šipetić (gita­ra). Album Tarot Funk je Šipetić sam sni­mao, pro­du­ci­rao i mik­sao u kući­ci neda­le­ko od Pule u siječ­nju 2019. Album pred­stav­lja svo­je­vr­s­ni hom­ma­ge zvu­ku Thai fun­ka, Afro-fun­ka, ana­to­lij­skog (tur­skog) roc­ka sedam­de­se­tih i kam­bo­đan­skog psych roc­ka šez­de­se­tih. Specifičnost albu­ma je ta da su pje­sme pisa­ne za poseb­no oda­bra­ne Tarot kar­te, čija sim­bo­li­ka, zajed­no s glaz­bom tvo­ri nara­tiv­nu cje­li­nu koju slu­ša­telj mora sam otkriti.
Album je do sada pred­stav­ljen jav­nos­ti na radij­skim emi­si­ja­ma posve­če­nim wor­ld i psi­ho­de­lič­noj glaz­bi u SAD‑u, Kanadi, Turskoj, Cipru, Japanu, Brazilu, Meksiku, Francuskoj, Njemačkoj, Rusiji ‚Italiji, Australiji i Španjolskoj, a našao se i uklju­čen u epi­zo­di Bandcamp Weekly koja na home­pa­geu Bandcampa pro­mo­vi­ra nove glaz­be­ne nade.
Koncertno aktiv­ni od lip­nja. nema­nja je u krat­ko vri­je­me pro­hu­jao po fes­ti­va­li­ma na oba­li poput Indirekta, Tam-Tam fes­ti­va­la i Velvet fes­ti­va­la, a već su nas­tu­pa­li i uz bok ben­do­vi­ma poput Algires i Kikagaku Moyo. Ove jese­ni su ras­pro­da­li zagre­bač­ki KSET i bilo je kraj­nje vri­je­me da ih uži­vo vidi i Split. I tu smo već iz kla­sič­nog press opi­sa, preš­li na ovo naše, nemu­što i kva­zi­no­vi­nar­sko, nas­lu­ći­va­nje sret­nih emo­ci­ja koje oče­ku­je­mo od tih wor­l­dwi­de i gro­ovi zvu­ko­va nema­nje uživo. 

after KLFM Soundsystem
Ovaj dio je van sva­kog zada­nog taj­min­ga, elas­ti­čan, eklek­ti­čan i kraj­nje ple­san kako se i oče­ku­je od spe­ci­jal­ne klub­ske jedi­ni­ce radij­skog DJ kolek­ti­va, još uvi­jek nes­pret­no nazva­nog KLFM Soundsystem. Dok je noć još mla­da i dok su srca vru­ća, ples do jutra.

Upad u klub je do 22:00 free, a nakon toga 20kn radio donacija.

Aktivnost je dio pro­jek­ta „Gradimo Dom zajed­no“ koji je sufi­nan­ci­ra­la Europska Unija kroz Europski soci­jal­ni fond.

Facebook event

Foto album

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr