Dom mladih Split

PREDAVANJE: NEDOKUČIVA FILMSKA POVIJEST

PREDAVANJE: NEDOKUČIVA FILMSKA POVIJEST
12.9.2023. / 20 h / Razred

Svaki film sadr­ži nekak­vu vrstu isko­ra­ka, bilo to kroz efek­te na fil­mu, pos­tav­lja­nje nega­tiv­ca kao glav­nog lika ili kre­ira­nje dvo­sat­nog fil­ma bez izgo­vo­re­nih reče­ni­ca. Filmski pro­fe­si­onal­ci gra­de svo­je urat­ke na leđi­ma onih koji su doš­li pri­je njih, a to je uoč­lji­vo u fil­mo­vi­ma poput Alien (Ridley Scott, 1979.) i The Northman (Robert Eggers, 2022).

Predavač i film­ski ana­li­ti­čar Erik Lončar publi­ci će, u čet­vr­tom pre­da­va­nju iz cik­lu­sa o film­skoj ana­li­zi, ući još dub­lje u svi­jet film­skog stva­ra­laš­tva, kako bi razot­krio broj­ne skri­ve­ne infor­ma­ci­je i tako gle­da­te­lji­ma omo­gu­ćio jas­ni­je sagle­da­va­nje fil­mo­va, a onda i kva­li­tet­ni­je iskus­tvo uži­va­nja u njima.

Zato, pri­dru­ži­te nam na još jed­nom inte­rak­tiv­nom pre­da­va­nju o film­skoj ana­li­zi, u uto­rak 12.9.2023., u 20 sati, u Razredu Doma mladih.

Predavanje je besplatno.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr