Dom mladih Split

Pivilion radionica mrežne umjetnosti

Pivilion radi­oni­ca mrež­ne umjetnosti
09. i 10.7.2022. / 14 — 18 h / Razred

Otvoren je poziv na sudje­lo­va­nje u bes­plat­noj pro­duk­cij­skoj radi­oni­ci za istra­ži­va­nje kul­tur­ne i umjet­nič­ke kre­aci­je na mjes­tu susre­ta digi­tal­ne auto­no­mi­je i hiper­me­dij­ske umjet­nos­ti, etič­kog hak­ti­viz­ma i sis­tem­skog uprav­lja­nja. Sudionici/e u tije­ku sesi­je izgra­đu­ju vlas­ti­te mrež­ne gale­ri­je na nisko­bu­džet­nom har­dve­ru, uče o teh­no­lo­gi­ji, kon­zer­va­ci­ji i dis­tri­bu­ci­ji digi­tal­ne umjet­nos­ti u hiper­me­dij­skoj struk­tu­ri, uz prak­ti­čan uvod u GNU/Linux ser­ver­ske sus­ta­ve, Git repo­zi­to­ri­je, Tor i lokal­ne mre­že te ter­mi­nal­sko sučelje.

O RADIONICI
Radionica je pri­la­go­đe­na za počet­nu razi­nu no modu­lar­na je i prik­lad­na i za napre­dan rad po želji.

Rezultati pro­duk­ci­je po želji sudionika/ca mogu se uklju­či­ti u dis­tri­bu­ira­ni hiper­me­dij­ski pos­tav Pivilion projekta.

Hardver potre­ban za rad (Raspberry Pi s napa­ja­njem i SD kar­ti­ca­ma i osta­lu osnov­nu infras­truk­tu­ru) osi­gu­ra­va­ju orga­ni­za­to­ri, a svi/e polaznici/e tre­ba­ju poni­je­ti osob­na pri­je­nos­na raču­na­la (s moguć­noš­ću ins­ta­la­ci­je sof­tve­ra) te vlas­ti­ta digi­tal­na dje­la (foto­gra­fi­je, digi­tal­ne sli­ke, video, zvuk, tekst, mrež­ne kom­po­zi­ci­je, i sl.).

Radionica će biti odr­ža­na u pros­to­ru Razreda, u Domu mla­dih Split (s uvje­ti­ma suk­lad­nim epi­de­mi­olo­škoj situ­aci­ji) i nami­je­nje­na je pri­mar­no lokal­nim neza­vis­nim autorima/cama, aktivistima/cama i umjetnicima/cama (uz moguć­nost pokri­va­nja dnev­nih i put­nih tro­ško­va za kra­ća putovanja).

Sudjelovanje je bes­plat­no a pri­ja­ve za sudje­lo­va­nje u radi­oni­ci pri­hva­ća­ju se zaključ­no s 04.07.2022., putem obrasca:
https://​clo​ud​.for​matc​.hr/​a​p​p​s​/​f​o​r​m​s​/​G​Q​8​a​x​X​3​w​r​z​k​a​9​sko

Kontakt za upite:
hello@​formatc.​hr

RASPORED
Dan 1
sat 1 — Uvod u temu i Raspberry Pi hardver
sat 2 — Uvod u Pivilion i pri­pre­ma za instalaciju
sat 3 — Osnove rada u GNU/Linux ter­mi­nal­skom sučelju
sat 4 — Instalacija i kon­fi­gu­ra­ci­ja Pivilion softvera

Dan 2
sat 1 — Testiranje Pivilion har­dve­ra i softvera
sat 2 — Priprema digi­tal­nih rado­va za pos­tav u mrež­nu galeriju
sat 3 — Prilagodbe HTML galerije
sat 4 — Postavljanje pri­vre­me­ne skup­ne izložbe

Pivilion je umjet­nič­ki hak­ti­vis­tič­ki i surad­nič­ki kon­ti­nu­ira­ni pro­jekt radi­kal­ne decen­tra­li­za­ci­je suvre­me­ne inter­net­ske umjet­nos­ti. Materijalnu osno­vu pro­jek­ta čine mikro­ra­ču­na­la koja ins­ta­la­ci­jom autor­skog Pivilion sof­tve­ra pre­uzi­ma­ju ulo­gu ser­ve­ra za necen­zu­ri­ra­no i dis­tri­bu­ira­no pos­lu­ži­va­nje umjet­nič­kog hiper­me­dij­skog i mul­ti­me­dij­skog sadr­ža­ja. Teme oko kojih se razvoj pro­jek­ta osni­va su – pre­is­pi­ti­va­nje raz­nih pro­duk­cij­skih i dis­tri­bu­cij­skih etič­kih moda­li­te­ta digi­tal­nih umjet­ni­na, licen­ci­ra­nja i vlas­niš­tva digi­tal­nih arhi­va, pri­vat­nos­ti i ano­nim­nos­ti na inter­ne­tu, ver­zi­oni­ra­nja i novih kano­na digi­tal­ne umjet­nos­ti stvo­re­ne za distribuciju.
https://​pivi​li​on​.net/

Radionica je dio pro­gra­ma Inquiry Inc. umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Format C, a ostva­ru­je se u razvoj­noj surad­nji s hac​k​lab01​.org i part­ner­stvu s MKC Split.

Projekt je u 2022. podr­žan part­ner­skim resur­si­ma te sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Grada Zagreba, Grada Rijeke i Zaklade Kultura nova.

Voditelji radi­oni­ce: Format C (Dina Karadžić, Vedran Gligo)

“Format C” je nepro­fit­na umjet­nič­ka orga­ni­za­ci­ja sa sje­di­štem u Zagrebu i dje­lat­noš­ću u podru­čju likov­nog i mul­ti­me­di­jal­nog umjet­nič­kog stvaralaštva.
Od osnut­ka 2014. godi­ne – fokus orga­ni­za­ci­je je u podru­čju novo­me­dij­skog umjet­nič­kog eks­pe­ri­men­ta i nepro­fit­nog surad­nič­kog kul­tur­nog stva­ra­laš­tva. Neki od pro­gram­skih inte­re­sa i aktiv­nos­ti orga­ni­za­ci­je su: • data­ben­ding, mul­ti­me­dij­ska i hiper­me­dij­ska umjet­nost • digi­tal­na eko­lo­gi­ja i umjet­nič­ke surad­nje veli­kog raz­mje­ra • ini­ci­ja­ci­ja, teh­nič­ka izved­ba i medi­ja­ci­ja kul­tur­nih surad­nji i izlož­bi • bes­plat­na edu­ka­ci­ja i pro­mo­ci­ja slo­bod­nog znanja.
for​matc​.hr

Dina Karadžić (1986.) diplo­mi­ra­la je Malu plas­ti­ku i meda­ljer­stvo (MFA) pri ALU Zagreb 2012. Od 2011. čla­ni­ca je HDLU‑a, počev s 2018. čla­ni­ca HZSU‑a. Od 2014. suos­ni­va­či­ca je i umjet­nič­ka vodi­te­lji­ca umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Format C. Volontira kao surad­ni­ca i savjet­ni­ca u mno­gim neza­vis­nim umjet­nič­kim ini­ci­ja­ti­va­ma te nepro­fit­nim pro­jek­ti­ma zajed­ni­ce. Radi kao umjet­ni­ca, mul­ti­me­dij­ska ins­truk­to­ri­ca i kao digi­tal­ni arti­san u podru­čju vizu­al­ne | digi­tal­ne | mrež­ne i eks­pe­ri­men­tal­ne umjet­nos­ti. Su-osno­va­la je i kon­ti­nu­ira­no umjet­nič­ki vodi pro­gra­me kao što su #inqinc pro­duk­ci­je, /‘fu:bar/ fes­ti­val glit­ch umjet­nos­ti, Pivilion pro­jekt, FLAG i Hackn3t rezi­den­ci­je, itd.
for​matc​.hr/​j​3​d​1n4

Vedran Gligo (1984) samo­uki je DIY haker / umjet­nik / orga­ni­za­tor / pro­jek­t­ni vodi­telj. U svo­joj sva­kod­nev­noj prak­si snaž­no pri­mje­nju­je prin­ci­pe slo­bod­nog sof­tve­ra i osna­žu­je lokal­nu zajed­ni­cu odr­ža­va­ju­ći bes­plat­ne i otvo­re­ne digi­tal­ne radi­oni­ce kroz pro­jekt hac​k​lab01​.org kojeg je osno­vao 2009. Djeluje u podru­čju slo­bod­ne kul­tu­re, pro­mo­ci­je GNU / Linux sus­ta­va, glit­ch stva­ra­laš­tva, surad­nič­ke onli­ne umjet­nos­ti veli­kog raz­mje­ra, neza­vis­ne kul­tur­ne pro­duk­ci­je, (h)aktivizma (… ). Jedan je od kus­to­sa i osni­va­ča Fubara – godiš­njeg glit­ch okupljanja.
v3d​.spa​ce

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr