Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA_Sonja Pregrad: Karnevalski šator hrđa na večernjem povjetarcu - ras/pakiravanje predmetnosti

NMG@PRAKTIKA_Sonja Pregrad: Karnevalski šator hrđa na večer­njem povje­tar­cu — ras/pakiravanje predmetnosti
18. — 25.03.2022. / 18 — 20h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE I IZVEDBA: petak, 18. ožuj­ka 2022. u 19h

O RADU:
NMG u nazi­vu našeg pro­gra­ma NMG@PRAKTIKA, koji pro­vo­di­mo već dese­tu godi­nu za redom, ozna­ka je za NovoMedijsku Galeriju, koja nije ima­la namje­ru ozna­ča­va­ti fizič­ki pros­tor, već pros­tor eks­pe­ri­men­ta i inter­dis­ci­pli­nar­nos­ti te istra­ži­va­nja, pro­duk­ci­je i pre­zen­ta­ci­je suvre­me­nih hibrid­nih umjet­nič­kih for­mi, kao i surad­nji umjet­ni­ka i kus­to­sa, teore­ti­ča­ra i publi­ke. Slučaj ili sre­ća je htje­la da gale­ri­ju Kluba Kocka (biv­šu Praktiku, odak­le dru­gi dio kova­ni­ce NMG@PRAKTIKA) koris­ti­mo već dese­tu godi­nu za redom te je i dalje sma­tra­mo pri­vre­me­nim pros­to­rom izved­be našeg pro­jek­ta, ali osnov­ne kon­cep­tu­al­ne okos­ni­ce pro­gra­ma koji dono­si­mo osta­le su od počet­ka iste. I zato se jako vese­li­mo da vam može­mo pre­zen­ti­ra­ti jedan izra­zi­to suvre­me­ni umjet­nič­ki rad kore­ograf­ki­nje i kul­tur­ne rad­ni­ce Sonje Pregrad, koji je u svo­joj srži hibri­dan, pa se tako sas­to­ji od izved­be i izlož­be, koji se isto­vre­me­no među­sob­no suče­lja­va­ju i sura­đu­ju, ispre­ple­ću i nado­pu­nja­va­ju te tvo­re jedan kom­plek­san umjet­nič­ki pro­jekt koji se suštin­ski bavi odno­som objek­ta i subjek­ta te uklju­ču­je publi­ku u samo nas­ta­ja­nje i izved­be i izlož­be, koje su samim time uvi­jek drugačije.
(…)
 — Natasha Kadin

O AUTORICI:
Sonja Pregrad (HR, 1980.) ples­na umjet­ni­ca. Magistrirala na Universitaet der Kunste Berlin, tako­đer se usa­vr­ša­va­la na ArteZ ins­ti­tu­te u Arnhemu, SNDO u Amsterdamu i Codarts u Rotterdamu. Nagrađivana je kao jed­na od orga­ni­za­to­ri­ca fes­ti­va­la i ini­ci­ja­ti­ve za afir­ma­ci­ju impro­vi­za­ci­je u Hrvatskoj IMPROSPEKCIJE, dobit­ni­ca je tri Nagrade hrvat­skog glu­mi­šta, tri nagra­de Strukovnih ples­nih udru­ga Hrvatske, te poseb­nog priz­na­nja na 26. sla­von­skom bien­na­lu (upra­vo za rad ‘Karnevalski šator’). Sonja se bavi (i)materijalnošću ple­sa i kore­ogra­fi­jom odno­sa. U nje­nom radu ples je uvi­jek miš­ljen kao kon­tek­s­tu­ali­zi­ra­na i rela­cij­ska ges­ta. Autorica je pre­ko 30 solo rado­va i surad­nji, nas­ta­lih u hrvat­skoj pro­duk­ci­ji ali i kroz među­na­rod­ne kopro­duk­ci­je s orga­ni­za­ci­ja­ma poput mimoOs, fabrik Potsdam, Brain Store Project, Uferstudios Berlin, Theatre de Nimes, Long Life Burning mre­ža, itd., izvo­đe­nih na fes­ti­va­li­ma poput Tjedna suvre­me­nog ple­sa, Croatian ITI Showcasea, Eurokaza i Platforme HR, fes­ti­va­la Tanztage i Tanznacht Berlin, Uzes dan­se, Stamsund fes­ti­val Norveška, Bazaar Prag, Off Europa Leipzig, Explore fes­ti­val Bucharest itd.

Članica je kolek­ti­va koji vodi pro­gram ANTISEZONA pri Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti (od 2018.), te je jed­na od su-osni­va­či­ca i orga­ni­za­to­ri­ca fes­ti­va­la IMPROSPEKCIJE (od 2007.). Do 2021. suvo­di­te­lji­ca je umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je ‘Četveroruka’, a od 2021. umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je ‘Objekt ple­sa’. Redovito pre­da­je na Plesnom odsje­ku Akademije dram­ske umjet­nos­ti i na Odsjeku za ani­mi­ra­ni film i nove medi­je Akademije likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, na ROAR pro­gra­mu u Berlinu i drug­dje. Živi i dje­lu­je izme­đu Zagreba i Berlina, umre­ža­va­ju­ći umjet­ni­ke, sce­ne i orga­ni­za­ci­je kroz broj­ne projekte.

KUSTOSICA: Natasha Kadin
KUSTOSI PROGRAMA NMG: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Vedran Perkov
DIZAJN: Nikola Križanac
PRIJEVOD: Katarina Duplančić
DOKUMENTACIJA: Glorija Lizde
POSTAV: Katarina Duplančić, Franko Sardelić Kolinac
DONATORI: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split
MAVENU PODRŽAVA: Zaklada Kultura nova
ZAHVALE: KUM, MKC, PDM

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr