Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA_Marko Dajak: Garnitura pokreta

NMG@PRAKTIKA_Marko Dajak: Garnitura pokreta
OTVORENJE: čet­vr­tak, 31. ožuj­ka 2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 7. trav­nja rad­nim danom od 18 do 20 sati

O RADU:
(…)
Marko Dajak u mul­ti­me­di­jal­noj izlož­bi Garnitura pokre­ta pra­ti odnos izme­đu tra­di­ci­onal­nih usta­no­va, suvre­me­nih gale­ri­ja, kolek­ci­ona­ra, publi­ke i writera.

Koristi inter­dis­ci­pli­nar­ne meto­de i raz­li­či­te medi­je (foto­gra­fi­ja, gra­fi­ka, žica, lig­h­t­boxe­vi, umjet­nič­ka knji­ga…) kako bi istra­žio utje­caj „umjet­nos­ti na vla­ko­vi­ma“ na druš­tvo opće­ni­to, ali kon­kret­no na suvre­me­ne umjet­nič­ke prakse.

Rad je prvens­tve­no zamiš­ljen u for­mi artist booka — knji­ge umjet­ni­ka koja je dio većeg rada pros­tor­ne ins­ta­la­ci­je pro­mje­nji­vog postava.
Između sve­ga što je pred­stav­lje­no izlož­bom (a pos­tav se uvi­jek pri­la­go­đa­va pros­to­ru), knji­ga umjet­ni­ka je tu u ulo­zi pre­zen­ta­ci­je svih poprat­nih poja­va koje dola­ze uza sce­nu gra­fi­ta na vla­ko­vi­ma te obu­hva­ća Dajakovu više­go­diš­nju umjet­nič­ko-istra­ži­vač­ku prak­su, pod­sje­ća­ju­ći na teži­nu i vri­jed­nost ana­log­nih medi­ja, koji za raz­li­ku od digi­tal­nih medi­ja ima­ju ten­den­ci­ju bolje zadr­ža­ti sje­ća­nje, otva­ra­ju­ći tako još jed­nu temu — onu veza­nu za pro­laz­nost i krat­ko­traj­nost pisa­nog tra­ga, živo­ta, ideala.

Prostorna ins­ta­la­ci­ja Garniture pokre­ta sadr­ži izvor­ne rado­ve i dije­lo­ve pri­svo­je­ne s vla­ko­va, okup­lja­ju­ći tako niz pred­me­ta: elek­trič­ni vodo­vi, ori­gi­nal­ni nat­pi­si, uni­for­ma i drugo.

Garnitura uklju­ču­je i panel, odnos­no metal­nu plo­ču koja pred­stav­lja vlak, a na kojoj su izlo­že­ne gra­fič­ke matri­ce izra­đe­ne na pred­loš­ci­ma foto­gra­fi­ja koje pri­bli­ža­va­ju atmo­sfe­ru željeznice.

Prozori vla­ka pre­na­mi­je­nje­ni su u lig­h­t­boxe­ve s foto­gra­fi­ja­ma wri­te­ra u akci­ji, čime dobi­va­mo eks­klu­ziv­ni pris­tup tim geril­skim tre­nu­ci­ma brzog dje­lo­va­nja i ank­si­oz­nog iščekivanja.

Promišljajući o gra­fi­ti­ma na vla­ko­vi­ma, name­će se slje­de­ći zaklju­čak: bilo da se radi o sta­tič­nim rado­vi­ma, kao na pri­mjer na zido­vi­ma željez­nič­kih pos­ta­ja ili o mobil­nim gra­fi­ti­ma na tra­mva­ji­ma, činje­ni­ca je da umjet­nost u jav­nom pros­to­ru (pogo­to­vo pomič­nom) dopi­re do svih slo­je­va druš­tva i tipo­va lju­di. Dok će u gale­ri­ju na izlož­bu doći isklju­či­vo aka­dem­ska zajed­ni­ca, pri­ja­te­lji auto­ra ili lju­di koji žive u bli­zi­ni, ile­gal­ni rad na vago­nu će vidje­ti svi pro­laz­ni­ci i put­ni­ci: od direk­to­ra hote­la pre­ko čis­ta­či­ce do prosjaka.

Slijedeći svo­je istra­ži­va­nje, Dajak pos­tav­lja pita­nje: „Postoji li bolji i direk­t­ni­ji način da tvo­ja umjet­nost bude vid­lji­va? Postoji li bolja izla­gač­ka praksa?“

- iz pred­go­vo­ra Katarine Duplančić

O AUTORU:
Marko Dajak (1990.), rođen u Splitu, zavr­šio je nas­tav­nič­ki smjer na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu pod men­tor­stvom prof. Ines Krasić i prof. Sonje Vuk. Magistrirani je nas­tav­nik likov­ne kul­tu­re i likov­ne umjet­nos­ti, a glav­no polje inte­re­sa mu je gra­fi­ka i pri­mi­je­nje­na gra­fi­ka. Amaterski se bavi ana­log­nom foto­gra­fi­jom koju neri­jet­ko kom­bi­ni­ra s gra­fič­kim teh­ni­ka­ma te istra­žu­je moguć­nos­ti gra­fič­kog pro­ce­sa i pri­ka­za. Fasciniraju ga i zaokup­lja­ju napu­šte­ni pros­to­ri, odba­če­ne stva­ri, izmak­nu­ti lju­di i nji­ho­vi živo­ti, sta­re teh­ni­ke i teh­no­lo­gi­je, sub­kul­tu­re i mar­gi­ne druš­tva. U slo­bod­no vri­je­me pra­ti i doku­men­ti­ra aktu­al­nu gra­fi­ti sce­nu i nje­ne akte­re. Povremeno se bavi sce­no­gra­fi­jom i ilus­tra­ci­jom. Samostalno izla­gao u Hrvatskoj i sudje­lo­vao na skup­nim izlož­ba­ma u drža­vi i ino­zem­s­tvu. Trenutno radi kao struč­ni surad­nik gra­fič­kog odsje­ka Akademije likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, radi­oni­ca za viso­ki i dubo­ki tisak.

KUSTOSICA: Katarina Duplančić
KUSTOSI PROGRAMA NMG: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Vedran Perkov
DIZAJN: Nikola Križanac
PRIJEVOD: Katarina Duplančić
DOKUMENTACIJA: Glorija Lizde
POSTAV: Katarina Duplančić, Franko Sardelić Kolinac
DONATORI: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split
MAVENU PODRŽAVA: Zaklada Kultura nova
ZAHVALE: KUM, MKC, PDM

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr