Dom mladih Split

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje

Galerija MKC, izložbe,

1630.9.2021

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje
OTVORENJE: čet­vr­tak, 16. ruj­na 2021., 20 h, Galerija MKC
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 30. ruj­na, rad­nim danom 19 – 21h

Raslojavanje je samos­tal­na izlož­ba Nine Kurtele koja pri­ka­zu­je dva kon­cep­tu­al­no pove­za­na rada – 365 ruti­na i Dear Aki. Oba rada sas­to­je se od videa i svo­je­vr­s­nog nus­pro­izvo­da, mate­ri­jal­nog dodat­ka koji nagla­ša­va, pod­cr­ta­va i zaokru­žu­je cje­li­nu. Poput Kurtelinog višes­loj­nog pro­miš­lja­nja i ovo, isto­vre­me­no supos­to­ja­nje pokret­nog, digi­tal­nog pros­to­ra (fil­mo­vi) i tvr­dog, „opip­lji­vog“ pos­to­ja­nja (knji­ga, ins­ta­la­ci­ja) uka­zu­je na kon­ti­nu­ira­no bav­lje­nje raz­li­či­tim nivo­ima pos­to­ja­nja (digi­tal­nog i real­nog, izme­đu osta­lih) koji se uslo­ja­va­ju u pros­tor potra­ge, rekon­tek­s­tu­ali­za­ci­je. Uvijek izme­đu tran­zi­tor­nog, ima­gi­nar­nog i sta­bil­nog i mate­ri­jal­nog, Kurtela pos­tav­lja vlas­ti­to tije­lo, iskus­tvo, osob­nu povi­jest i iden­ti­tet u kon­tekst glo­ba­li­zi­ra­nog pros­to­ra, zakr­če­nog socio-eko­nom­skim dome­na­ma, svjes­no i pro­miš­lje­no se pozi­ci­oni­ra­ju­ći unu­tar tih čes­to isto­vre­me­no nije­mih (kada se radi o uva­ža­va­nju osob­nos­ti) i rje­či­tih (pri zah­ti­je­va­nju svo­je­vr­s­ne „pos­luš­nos­ti“ hije­rar­hi­ji, pozi­ci­oni­ra­nji­ma unu­tar hra­nid­be­nog lan­ca) sus­ta­va. Izlaže vlas­ti­to tijelo/identitet i iskus­tvo pros­to­ru i nje­go­vim višes­loj­nim kon­tek­s­ti­ma, pri tome utje­lov­lju­ju­ći „his­to­rij­sko tije­lo“. Japanski filo­zof Kitarō Nishida koris­ti ovaj ter­min kako bi pojas­nio inte­rak­ci­ju tije­la i pros­to­ra, pri čemu podra­zu­mi­je­va da je tije­lo dubo­ku uro­nje­no u pros­tor i u nje­mu nepres­ta­no nas­ta­je upra­vo zahva­lju­ju­ći pros­tor­nim, mate­ri­jal­nim, poli­tič­kim, povi­jes­nim, eko­nom­skim ali i ener­get­skim slo­je­vi­ma, u nepres­ta­noj povrat­noj spre­zi. Nishida tvr­di kako „dje­lo­va­ti putem ‘his­to­rij­skog tije­la’ podra­zu­mi­je­va ura­nja­nje seb­s­tva u his­to­rij­ski svi­jet. Uroniti u svi­jet ne zna­či izgu­bi­ti tije­lo niti stvo­ri­ti uni­ver­zal­no tije­lo. Upravo suprot­no, seb­s­tvo se pro­dub­lju­je ili još bolje, ono se spu­šta u samu osno­vu tijela”.

Oba rada odra­ža­va­ju karak­te­ris­tič­nu umjet­ni­či­nu oda­nost kon­ti­nu­ite­tu, upor­nost i otpor­nost, oba se razvi­ja­ju kroz dugi pro­tok vre­me­na, neko­li­ko eta­pa, zah­ti­je­va­ju sta­mi­nu, izdr­ža­va­nje, potra­gu i paž­lji­vo pozi­ci­oni­ra­nje, ume­ta­nje vlas­ti­tog tije­la u zada­ni pros­tor, zauzi­ma­nje mjes­ta, bla­gu izmje­nu kon­tek­s­ta, rekon­tek­s­tu­ali­za­ci­ju isto­vre­me­no vlas­ti­tog iden­ti­te­ta i pros­to­ra u koje­mu se nalazi/koji je odabrala.
(…)
 — iz pred­go­vo­ra Josipe Bubaš

Dizajn pos­ta­va: Nina Bačun i Roberta Bratović (Oaza)
Tekst: Josipa Bubaš

DEAR AKI video esej ’14:40
Kamera: Bojan Mrđenović
Montaža: Hrvoslava Brkušić
Zvuk: Hrvoje Nikšić
Tekst: Jasna Jasna Žmak

365 *3 video per­for­mans ’48
Kamera: Bojan Mrđenović
Zvuk: Andro Giunio

365 RUTINA umjet­nič­ka knjiga
Oaza Books — Nina Bačun i Roberta Bratović

O AUTORICI:
Nina Kurtela je vizu­al­na umjet­ni­ca i plesačica čiji se rad zas­ni­va na kore­ograf­skim i site-spe­ci­fic prak­sa­ma. Izlagala je i pre­zen­ti­ra­la rado­ve u različitim kon­tek­s­ti­ma — od muze­ja i gale­ri­ja do film­skih, kaza­liš­nih i ples­nih fes­ti­va­la te jav­nih pros­to­ra: KW Berlin, MUMOK Beč, MSU Zagreb, HKW Berlin, 104 Paris, Tokyo Opera City Gallery, Royal Albert Hall London, Ars Aevi Sarajevo, Tanz Im August Berlin, Transmediale Berlin, Oberhausen Film Festival, Survival Kit Riga, X‑border Art Biennial Sweden etc. Kroz svo­ju umjetničku prak­su bavi se meto­do­lo­gi­ja­ma slu­čaj­nos­ti, pri­sut­nos­ti, izved­be­nos­ti, ritu­ala, ustraj­nos­ti i izdr­ž­lji­vos­ti dok pro­pi­tu­je poj­mo­ve iden­ti­te­ta, pri­pad­nos­ti, intim­nos­ti i polo­ža­ja žene u umjet­nos­ti i društvu.

NMG — Novomedijska gale­ri­ja među­na­rod­na je kus­to­ska plat­for­ma usmje­re­na na istra­ži­vač­ke pro­jek­te veza­ne uz pro­ble­ma­ti­ke aktiv­nog sudje­lo­va­nja u suvre­me­nom druš­tvu koji rezul­ti­ra­ju kus­to­skim kon­cep­ti­ma, inter­me­dij­skim doga­đa­nji­ma, među­na­rod­nim novo­me­dij­skim surad­nja­ma te kre­ira­njem novih medij­skih pro­je­ka­ta. Unutar plat­for­me reali­zi­ra se pro­gram NMG@PRAKTIKA. Ciklus je to samos­tal­nih izlož­bi mla­dih umjet­ni­ka iz Hrvatske i ino­zem­s­tva u Galeriji Praktika u Domu mla­dih u Splitu. Ovo je deve­ta godi­na cik­lu­sa kroz koji je do sad reali­zi­ra­no više od šez­de­set samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi mla­dih umjet­ni­ka. Kroz nove medi­je i eks­pe­ri­men­ti­ra­nje s raz­li­či­tim for­ma­ma umjet­nič­kog izra­ža­ja izlož­be pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju aktu­al­ne teme suvre­me­nog druš­tva. Ovaj cik­lus izlož­bi tako ne samo da pru­ža uvid u naj­no­vi­je umjet­nič­ke prak­se, već i oda­bi­rom auto­ra aktiv­no sudje­lu­je u pozi­ci­oni­ra­nju suvre­me­ne umjet­nos­ti kao kri­tič­kog fak­to­ra nas­pram druš­tve­ne stvarnosti.

KUSTOSI PROGRAMA NMG: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Vedran Perkov
DIZAJN: Nikola Križanac
PRIJEVOD: Katarina Duplančić
POSTAV: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Franko Sardelić-Kolinac
DOKUMENTACIJA IZLOŽBE: Glorija Lizde
DONATORI: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split
MAVENU PODRŽAVA: Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva, Zaklada Kultura nova
ZAHVALE: KUM, MKC, PDM

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr