Dom mladih Split

Neli Ružić: Timescape

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija MKC, izložbe

829.5.2021

Uloga vre­me­na i raz­li­či­ti aspek­ti tem­po­ral­nos­ti zauzi­ma­ju bit­no mjes­to u dosa­daš­njem radu Neli Ružić. Govoreći o odno­su povi­jes­ti i sje­ća­nja, migrant­skoj izmje­šte­nos­ti, rod­nom iden­ti­te­tu ili arhi­tek­ton­skom nas­lje­đu, vri­je­me je u vidu pre­obraz­be, isto­vre­me­nos­ti i diskon­ti­nu­ite­ta, čes­to kori­šte­no u ulo­zi svo­je­vr­s­ne estet­ske strategije.

U novom cik­lu­su rado­va “Timescape” umjet­ni­ca se odlu­ču­je izrav­no suoči­ti s poj­mom vre­me­na, a kroz seri­ju rado­va u raz­li­či­tim medi­ji­ma istra­žu­je per­cep­ci­ju i iskus­tvo vre­me­na, koje mada pret­pos­tav­lja poje­di­nač­nost, uvi­jek je dio i šireg vre­men­skog obzo­ra, jer se isto­dob­no dije­li s dru­gi­ma, sa čita­vom zajed­ni­com, i šire. Sam nas­lov izlož­be, pozi­va­ju­ći se na pojam kra­jo­li­ka, uka­zu­je na per­s­pek­ti­vu u kojoj je jed­na­ko nagla­še­na pozi­ci­ja pro­ma­tra­ča, a utje­lov­lju­je per­s­pek­ti­vu koja nam kroz tem­po­ral­ne ozna­ke omo­gu­ću­je pri­bli­ži­ti nevid­lji­vo, uhva­ti­ti ono što je izvan dohva­ta naših osje­ti­la, pri­hva­ća­nja i razumjevanja.

Suvremena druš­tva nje­gu­ju pose­ban pris­tup vre­me­nu, a život u neo­če­ki­va­no dugim uvje­ti­ma pan­de­mi­je i zdrav­s­tve­ne kri­ze donio nam je novu stvar­nost u kojoj su izo­bli­če­nja našeg “nor­mal­nog” rit­ma samo iskus­tvo vre­me­na uči­ni­la vid­lji­vi­jim, a disa­nje , kao mje­ru naše svi­jes­ti o tra­ja­nju, opasnim. (…)
Jasna Gluić

Otvorenje izlož­be je u subo­tu 8. svib­nja od 12h. Izložba je otvo­re­na do 29. svib­nja, a rad­no vri­je­me gale­ri­je je od 14 do 21h sva­kog dana osim nedje­lje i blagdana.

Neli Ružić (1966., Split) mul­ti­me­di­jal­na je umjet­ni­ca koja istra­žu­je per­cep­ci­ju vre­me­na, povi­jes­ne nara­ti­ve i prek­la­pa­nja osob­nog i kolek­tiv­nog sje­ća­nja. Diplomirala je sli­kar­stvo na Fakultetu pri­me­nje­nih umet­nos­ti u Beogradu i magis­tri­ra­la na Facultad de Artes, UAEM, Meksiko. Imala je niz samos­tal­nih izlož­bi i sudje­lo­va­la na broj­nim izlož­ba­ma, pro­jek­ti­ma i fes­ti­va­li­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Krajem deve­de­se­tih godi­na odla­zi u Meksiko te od 2003. do 2012. godi­ne pre­da­je na ENPEG La Esmeralda, Mexico City. Dobitnica je dru­ge nagra­de T‑HTnagrada@msu.hr, MSU, Zagreb (2016.) te sti­pen­di­je ArtsLink (1996.). Njezini su rado­vi dio kolek­ci­ja Galerije umjet­ni­na u Splitu, MMSU Rijeka, MSU Zagreb, Galerije Marino Cettina, Umag, Canal Mediateca Caixa Forum, Barcelona. Od 2013. pre­da­je u Školi likov­nih umjet­nos­ti gdje 2014. osmiš­lja­va kon­cept i pro­gram Galerije Škola koju vodi do 2018. godi­ne. Vanjska je surad­ni­ca u zva­nju docen­ta na Slikarskom odsje­ku, Umjetničke aka­de­mi­je Sveučilišta u Splitu.

Suradnici na radovima:
Tonči Bakotin — Studio Sensoria, na audio ins­ta­la­ci­ji Imamo li plan za jučer?, 2021.
Darko Škrobonja, na ins­ta­la­ci­ji Disati zajed­no (mje­re­nje koz­mo­sa), 2021.
zahva­le: Galerija umjet­ni­na, Tonči Bakotin, Darko Škrobonja, Eric del Castillo, Luka Ružić Marušić, Pablo del Castillo Ružić, Goran Ferčec, Jasen Boko, Petra Kovačić, Andrea Mladinić, Franjo Đaković, Sanela Marković, Ivana Meštrov, Jasminka Babić, Toni Meštrović, Marija Paparella, Loren Živković-Kuljiš, Milivoj Popović, Miljenko Polić, Brian Willems, Gildo Bavčević, kao i svim sudi­oni­ci­ma na radu Disati zajed­no (mje­re­nje kozmosa)

Postav: Neli Ružić i Jasna Gluić
Grafičko obli­ko­va­nje: Rafaela Dražić
Potpora: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split
Organizacija: MKC Split

Više na: neli​ru​zic​.com

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr