Dom mladih Split

Reci svoje mišljenje o programima u Domu

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Platforma Doma mla­dih ispi­tu­je sta­vo­ve o pro­gra­mi­ma u Domu mla­dih kako bi na osno­vu tvog miš­lje­nja una­pri­je­di­li sadr­ža­je u Domu.

Platforma Doma mla­dih te pozi­va na fokus gru­pu kroz koju ispi­tu­je­mo sta­vo­ve o pro­gra­mi­ma u Domu mla­dih, s nagla­skom na for­ma­te koji su se odvi­ja­li od počet­ka pan­de­mi­je. Istraživanje se pro­vo­di kako bi na osno­vu tvog miš­lje­nja una­pri­je­di­li sadr­ža­je u Domu mladih.

Fokus gru­pa se odr­ža­va 30. lip­nja u 18 sati u novo­ure­đe­nom pros­to­ru Doma — Razredu. Interes za sudje­lo­va­nje u fokus gru­pi možeš iska­za­ti putem maila s ime­nom i pre­zi­me­nom, godi­na­ma i kon­tak­tom. Mail za pri­ja­ve je pdm@​pdm.​hr.

Rok za pri­ja­ve je 25. lip­nja u 20 sati nakon čega će oda­bra­ni sudionici/ce biti kontaktirani .

Aktivnost se pro­vo­di u sklo­pu pro­jek­ta Nova jav­na kul­tu­ra i pros­to­ri društvenosti.
Projekt Nova jav­na kul­tu­ra i pros­to­ri druš­tve­nos­ti sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da, Operativni pro­gram Učinkoviti ljud­ski potencijali.

Nositelj pro­jek­ta je Savez udru­ga Klubtura. Partneri u pro­jek­tu: Filozofski fakul­tet Sveučilišta u Zagrebu, Savez udru­ga Kaoperativa, Platforma Doma mla­dih, Art radi­oni­ca Lazareti, Savez udru­ga Molekula, Savez udru­ga Rojca, Kurziv — Platforma za pita­nja kul­tu­re, medi­ja i druš­tva, Savez udru­ga Operacija grad, Platforma za Društveni cen­tar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj tek­s­ta isklju­či­va je odgo­vor­nost Saveza udru­ga Klubtura.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr