Dom mladih Split

Kustoska škola 2023

KUSTOSKA ŠKOLA 2023
Un-war Space Lab: Slučajne ili ne-kus­to­ske prak­se nakon
ljud­skog uni­šte­nja Zemlje i živo­ta među vrstama
23. – 26.3.2023. / Beton kino
+ otvo­re­nje izlož­be: Galerija Kluba Kocka, 27.3.2023 u 19:30 h

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kustoska ško­la pro­gram je izva­nins­ti­tu­ci­onal­ne edu­ka­ci­je koji udru­ga Mavena reali­zi­ra od 2016. godi­ne. Cilj Škole je edu­ci­ra­ti mla­de povjesničare/ke umjet­nos­ti, umjetnike/ce te dru­ge zain­te­re­si­ra­ne kul­tur­ne djelatnike/ce u svr­hu ospo­sob­lja­va­nja za stva­ra­nje novih i ino­va­tiv­nih kus­to­skih pro­gra­ma u gra­du Splitu i šire. Međunarodni tim umjetnika/ca i kustosa/ica, sva­ke godi­ne s dru­gom temom, sudi­oni­ci­ma daje uvid u kus­to­ske prak­se iz raz­li­či­tih europ­skih per­s­pek­ti­va, upoz­na­je ih s nači­ni­ma rada u spe­ci­fič­noj oda­bra­noj temi te im pru­ža osno­vu za među­na­rod­nu kul­tur­nu suradnju.

Kustoska ško­la bes­plat­na je za sve sudionike/ce, mogu­će ju je poha­đa­ti onli­ne ili uži­vo (Beton kino, Dom mla­dih Split), a pri­ja­vi­ti se može­te mailom na mavena@​mavena.​hr naj­kas­ni­je do utor­ka, 21. ožuj­ka 2023.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Un-war Space Lab

Armina Pilav
Damir Ugljen
Servet Cihangiroğlu
Ana Dana Beroš
Jamie Allen
Louise Emily Carver
Ivica Mitrović

Un-war Space Lab pozi­va na kolek­tiv­no stva­ra­nje slu­čaj­nih i ne-kus­to­skih prak­si osla­nja­ju­ći se na femi­nis­tič­ku teori­ju i pola­ze­ći od pos­lje­di­ca ljud­skog uni­šta­va­nja Zemlje rato­vi­ma, pre­tje­ra­nim isko­ri­šta­va­njem resur­sa i tok­sič­nos­ti upi­sa­ne u sva­ki živi i izgra­đe­ni kontekst.

Prostorno-eko­lo­ški uvje­ti na Zemlji defi­ni­ra­ni ljud­skim isko­ri­šta­va­njem i uni­šta­va­njem pos­ta­li su pre eks­trem­ni pros­tor­no i druš­tve­no za sve: lju­de i dru­ge, izvan ljud­ske vrste. Očito je da lju­di teh­nič­ki kas­ne s pla­ni­ra­njem i dizaj­nom kako rije­ši­ti naše i tre­nut­ne eko­lo­ške katas­tro­fe. Umjesto toga i, sli­je­de­ći pri­jed­lo­ge Vilema Flussera, mora­mo poče­ti ponov­no stva­ra­ti naše kar­te kao i otrov­ne zem­lje, u sadaš­njoj eko­lo­škoj vre­men­skoj lini­ji, po moguć­nos­ti iz uni­šte­nih kra­jo­li­ka i pos­to­je­ćih među­vr­st­skih staništa.

Život među vrsta­ma pred­la­že­mo pro­ma­tra­ti kroz vrste koje su mate­ri­jal­ni pro­du­že­tak dobro poz­na­tih živih vrsta, kao što su rije­ke Neretva i Drava ili dru­ge, ljud­ska i ne-ljud­ska tije­la. Vrste su ovdje pro­te­za naprav­lje­na od zaga­đe­nih mate­ri­ja­la i teh­no­lo­gi­ja rata, pove­zu­ju­ći ljud­ska i dru­ga tije­la s nji­ho­vim otpa­dom, što rezul­ti­ra hibri­di­ma živih i neži­vih vrsta. Počet ćemo od pro­ma­tra­nja život­nih ili fik­tiv­nih okru­že­nja svih sudi­oni­ka, raz­li­či­tih inter­me­dij­skih rado­va koje su zajed­nič­ki i poje­di­nač­no razvi­li čla­no­vi Un-war Space Lab‑a.

Slučajne ili ne-kus­to­ske prak­se stva­ra­ju i uni­šta­va­ju u isto vri­je­me, foku­si­ra­ju se na mate­ri­ja­le spe­ci­fič­ne za mjes­to, stvar­nost i fik­ci­ju, pokre­te i emo­ci­je svih sudi­oni­ka dok kul­ti­vi­ra­ju eks­pe­ri­men­tal­ni pros­tor uklju­či­va­nja i tran­sfor­ma­ci­ju raz­li­či­tih vrsta nasilja.

Kustoska ško­la pro­gram je udru­ge MAVENA – 36 nje­zi­nih čuda, koji se pro­vo­di u surad­nji s Koalicijom udru­ga mla­dih, Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split i Platformom Doma mla­dih, a finan­ci­ra se putem jav­nih natje­ča­ja Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH i Zaklade Kultura nova.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vremenska lini­ja rada

23. ožuj­ka:
12:00 — 14:00
Upoznavanje s radom i for­mi­ra­nje pri­vre­me­nog kolek­ti­va i rad­ne skupine.
Sastanak, pred­stav­lja­nje svih sudi­oni­ka počev­ši od vlas­ti­tog oda­bi­ra cita­ta, pje­sme, foto­gra­fi­je, fil­ma i bilo koje dru­ge refe­ren­ce koje su direk­t­no ili indi­rek­t­no veza­ne za temu.

14:00 — 15:00
Prezentacija o inter­me­dij­skoj i site-spe­ci­fic mate­ri­jal­nos­ti rije­ke Neretve i Drave Damira Ugljena i Armine Pilav.

15:30 — 17:30
Izrada lek­si­ko­na, tema i meto­da za pro­ma­tra­nje i rad tije­kom četi­ri rad­na dana, defi­ni­ra­nje slu­čaj­nih i ne-kus­to­skih praksi.

17:30 — 18:30
Čitateljska izved­ba Jamie Allen i Armine Pilav, Cats of Katydata nas­ta­la tije­kom istra­ži­va­nja na Cipru pod nazi­vom „Food for the Future: The Harvest of the Past, That Awaits My Hunger“ / „Hrana za buduć­nost: Žetva proš­los­ti koja išče­ku­je moju glad“.

24. ožuj­ka:
14:00 — 16:00
Razgovor s umjet­ni­kom Servetom Cihangiroğluom, umjet­nost tre­nut­ka i pros­to­ra u pokre­tu, adap­ta­ci­ja kroz pros­tor šutnje.

16:00 — 17:00
Predavanja i raz­go­vor s arhi­tek­ti­com i kus­to­si­com Ana Dana Beroš — o lje­či­li­štu Krvavica, kolek­tiv­nim kus­to­skim prak­sa­ma kroz pros­tor­na dje­lo­va­nja i pro­ce­se publiciranja.

17:30 — 19:00
Razgovor s Ivicom Mitrovićem, izvan­red­nim pro­fe­so­rom na odsje­ku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu, gdje pre­da­je dizajn u inte­rak­tiv­nim medi­ji­ma, dizajn inte­rak­ci­ja te kri­tič­ki i spe­ku­la­tiv­ni dizajn.

25. ožuj­ka:
Posjet del­ti Neretve – cje­lod­nev­ni. Dokumentiranje pros­to­ra Delte pre­ma indi­vi­du­al­nom izboru.

26. ožuj­ka:
11:00 – 19:00
Kreiranje izlož­be, raz­go­vo­ri i…

27. ožuj­ka:
19:30
Otvorenje izložbe

19:30 — 20:00
Prepletenost i per­for­ma­tiv­nost vode­nih eko­sus­ta­va s Louise Emily Carver.

20:00 — 21:00
Performativnost Delte Neretve — svi sudionici/ce radionice.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Linkovi:

https://​www​.entan​gled​mi​li​eus​.com

https://​www​.jami​eal​len​.com

https://​tran​sme​dia​-design​.me/

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr