Dom mladih Split

Tiskara

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Mali pros­tor za sito­ti­sak nala­zi se u gara­ži Kluba Kocka te se u nje­mu odr­ža­va­ju radi­oni­ce sito­ti­ska, u orga­ni­za­ci­ji QueerAnArchivea.

Površina
17 m2
Namjena
sito­ti­sak
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
kum.​kocka@​gmail.​com / queeranarchive@​gmail.​com

Radionica stripa

Radionica stri­pa
10. – 12.11. / 17h / Tiskara

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

DIY - dvodnevna radionica sitotiska

Dok se Beta kuha u Tiskari, na Ulicu za dobar poče­tak tjed­na izla­zi dvod­nev­na radionica! 

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Radionica sitotiska - Momci iz kvarta

Na prvoj radi­oni­ci sito­ti­ska u 2020. godi­ni pred­sta­vit će se teh­ni­ke pri­pre­me sita za tisak, te će svi ima­ti pri­li­ku otis­nu­ti pri­prem­lje­ne moti­ve na torbe.

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr