Dom mladih Split

Prostorija/e (Plava Dvorana)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

“Prostorija/e” je zajed­nič­ki naziv za pros­to­re u pri­zem­lju Doma mla­dih: uklju­ču­je pros­tor Plave dvo­ra­ne koji koris­ti kolek­tiv Style Force te Malu sce­nu koju koris­ti Cirkus kolektiv.

Plava dvo­ra­na nala­zi se s istoč­ne stra­ne zgra­de Doma mla­dih te se koris­ti za tre­nin­ge i radi­oni­ce hip-hop i dru­gih plesova.

Površina
334 m2
Namjena
tre­nin­zi, izvedbe
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
iva.​latinac@​gmail.​com

Ciklus radionica Svjesnost i pokret u svibnju

Ciklus radi­oni­ca Svjesnost i pokret
14.5.2022. / 11 – 13 h / Plava dvorana

Ciklus radionica Svjesnost i pokret

Ciklus radi­oni­ca Svjesnost i pokret
23.4.2022. / 11 – 13h / Plava dvorana

Ciklus radionica SVJESNOST I POKRET

Ciklus radi­oni­ca SVJESNOST I POKRET
19.03.2022. / 11 – 13h / Plava dvorana

Ciklus radionica SVJESNOST I POKRET u veljači

Ciklus radi­oni­ca SVJESNOST I POKRET u veljači
13. i 27.02.2022. / 11 – 13h / Plava dvorana

Radionica: Svjesnost i pokret

Radionica: Svjesnost i pokret
08.01.2022. / 11 – 13h / Plava dvorana

Novogodišnja plesna večer

Novogodišnja ples­na večer
30.12.2021. / 20:30h / Plava dvorana

Ciklus radionica Svjesnost i pokret

Ciklus radi­oni­ca Svjesnost i pokret
12.12. / 11 – 13h / Plava dvorana

Radionica salse

Radionica sal­se
05.12. / 19:30 – 20:30h / Plava dvorana

Besplatna radionica rumbe

Pozivaju se svi ple­sa­či na bes­plat­nu radi­oni­cu rumbe
28.11. / 19:00 — 20:30 / Plava dvorana

41. SPLITSKI SALON/ Ne posve izgubljeni jedni za druge/

41. SPLITSKI SALON/ Ne posve izgub­lje­ni jed­ni za druge/
Marina Bauer Didier Douet Zrinka Šimičić / Vida Guzmić/ Nicole Hewitt Ivan Slipčević/ Lala Raščić/ Renata Poljak/ Alieta Monas Plejić/Jelena Maksimović
19.11. — 04.12.

Izvedbena instalacija Dobra voda / 41. Splitski salon

Izvedbena ins­ta­la­ci­ja Dobra voda / 41. Splitski salon
19.11. / 19 — 21 h / Plato, Plava dvorana
20.11. / 11 — 13 h / Plato, Plava dvorana

Radionica Cha Cha Cha

Radionica Cha Cha Cha
21.11. / 19 – 20:30h / Plava dvorana

Open Social Dance class

Open Social Dance class
14.11. / 16 – 20h / Plava dvorana

Ciklus radionica Svjesnost i pokret

Ciklus radi­oni­ca Svjesnost i pokret
14.11. / 11 – 13h / Plava dvorana

FUNKsomeMORE - Besplatna Popping radionica

FUNKsomeMORE — Besplatna Popping radionica
30.10. / 13 – 15h / Plava Dvorana

Radionica Svjesnost i pokret

Radionica svjes­nost i pokret
17.10. / 10:30 – 12:30h / Plava dvorana

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Radionica scenske akrobatike

Radionica scen­ske akro­ba­ti­ke s Janom Hajsokom 

Radionica scenske akrobatike - OTKAZANO!

Nova radi­oni­ca u sklo­pu „Performing arts“ pro­jek­ta Kolektiva Style Force i CROwd Controla je radi­oni­ca scen­ske akro­ba­ti­ke s Janom Hajsokom.

HANDSTAND WORKSHOP

Radionica od “0” do “han­d­stan­da”

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

Promicanje urba­nih ples­nih sti­lo­va u Splitu, dru­že­nje i pove­zi­va­nje sudi­oni­ka urba­nih ples­nih sti­lo­va u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu te popu­la­ri­za­ci­ja ple­sa opće­ni­to. Za odr­ža­va­nje jam‑a pos­to­jat će selek­ci­ja timo­va i pojedinaca […]

FUNK SOME MORE - Vesna Grandeš

Popping je funk ples koji je imao veli­ki utje­caj na razvoj ples­nog sti­la hip hop. Na radi­oni­ci ćemo se upoz­na­ti s osnov­nim i kom­plek­s­ni­jim kora­ci­ma ple­sa, nji­ho­vim vari­ja­ci­ja­ma i […]

BOUNCEsomeMORE

U sklo­pu pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” Kolektiv Style Force ‑Split, Platforma Doma mla­dih i HOUSEsomeMORE vam dono­si BOUNCEsomeMORE — BESPLATNU Hip-Hop radi­oni­cu koje će vodi­ti Anis Habibović Plesom […]

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr