Dom mladih Split

Prostorija/e (Mala scena)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

“Prostorija/e” je zajed­nič­ki naziv za pros­to­re u pri­zem­lju Doma mla­dih: uklju­ču­je pros­tor Plave dvo­ra­ne koji koris­ti kolek­tiv Style Force te Malu sce­nu koju koris­te Cirkus kolek­tiv, udru­ga Tiramola i drugi.

Mala Scena koris­ti se za edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i orga­ni­za­ci­ju iz podru­čja suvre­me­nog cir­ku­sa te nje­go­vih srod­nih umjet­nič­kih i dru­gih praksi. 

Površina
400 m2
Namjena
tre­nin­zi, izvedbe
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
cirkuskolektiv@​gmail.​com

Petra Najman: MOJA SMRT I JA (wip)

„Moja smrt i ja“/ pone­dje­ljak, 12. srp­nja, 20:00/ Mala sce­na Doma mladih

Marina Cherry: ONLY BONES V1.6

Cirkus Kolektiv pozi­va na 4. izda­nje Ciklusa pred­sta­va suvre­me­nog cirkusa!

Slavena Verić: Obitelj svjetla

Predstava “Obitelj svje­tla” diplom­ska je ispit­na pro­duk­ci­ja stu­den­ti­ce glu­me Slavene Verić.

Druga koža, treće žene

Multimedijalna ink­lu­ziv­na pred­sta­va „Druga koža, tre­će žene“ izvo­di se 18. trav­nja 2021. na Maloj sce­ni Doma mladih 

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom. 

Moja smrt i ja

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak, 31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”. Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje […]

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

PROGRAM RADIONICA by Circus SaboK

Artist in resi­den­ce pro­gram udru­ge KAM HRAM pru­ža pros­tor­nu i teh­nič­ku podr­šku umjet­ni­ci­ma u kre­aci­ji novih pred­sta­va te isto­vre­me­no for­mi­ra lokal­ni suvre­me­ni cir­ku­ski pro­gram u vidu pro­du­ci­ra­nja umjet­nos­ti, dis­tri­bu­ci­je umjet­nos­ti i stva­ra­nja pri­li­ka za edukaciju.

Cirkviz - kviz znanja!

Natjecatelji sudje­lu­ju u eki­pa­ma, a sva­ka od eki­pa može ima­ti mak­si­mal­no četi­ri (4) čla­na. Kviz se sas­to­ji od ukup­no 50 pita­nja (vizu­al­na, a/b/c i otvorena).

Prirodni pokret i animalis - radionica Marije Šćekić

Za pro­du­že­ni vikend, 2. i 3. stu­de­nog na Tiramolinu plat­for­mu Merge in moti­on sti­že Marija Šćekić, vodi­te­lji­ca umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Histeria Nova, osni­va­či­ca Škole pri­rod­nog pokre­ta koja je Hrvatsku ples­nu sce­nu upoz­na­la s ver­ti­kal­nim ple­som. Marija Šćekić će u split­skom Domu mla­dih, u pros­to­ri­ma Mala sce­na i Plavi salon odr­ža­ti vikend radi­oni­cu „Prirodni pokret i ani­ma­lis“, a nakon radi­oni­ca i pre­da­va­nje o ver­ti­kal­nom ple­su, kao uvod u idu­ću godi­nu kada će Marija vodi­ti i radi­oni­cu ver­ti­kal­nog plesa.

Aaron Kozloff: Aerial straps radionica

Radionica je nami­je­nje­na za prak­ti­kan­te zrač­nih dis­ci­pli­na koji žele pobolj­ša­ti svo­ju teh­ni­ku vrt­nje i polo­ža­je meat­ho­ok/re­ver­se-meat­ho­ok, roll-up, te osta­le vje­šti­ne na bilo kojem od zrač­nih elemenata. 

Besplatni probni satovi suvremenog plesa za djecu

Svoj dola­zak naj­a­vi­te na plesnaudrugatiramola@​gmail.​com, 091/781‑9243 (Nikolina) ili u inbox Udruge

Merge in motion VI - Kristina Lovrić

Radionica je osmiš­lje­na kako bi polaz­ni­ci­ma pomo­gla osvi­jes­ti­ti spo­sob­nost slu­ša­nja i razu­mi­je­va­nja vlas­ti­tog tije­la u pokre­tu, nagla­si­la kori­šte­nje ener­get­skih podru­čja tije­la ka aku­mu­la­ci­ji smis­le­nog giba­nja kroz pros­tor i razvo­ju raz­li­či­tih, jedins­tve­nih osje­til­nih mate­ri­ja plesa.

Merge in motion V - Rina Kotur

RADIONICA:
Razvoj ples­nog vokabulara

<

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr