Dom mladih Split

Aaron Kozloff: Aerial straps radionica

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica je nami­je­nje­na za prak­ti­kan­te zrač­nih dis­ci­pli­na koji žele pobolj­ša­ti svo­ju teh­ni­ku vrt­nje i polo­ža­je meat­ho­ok/re­ver­se-meat­ho­ok, roll-up, te osta­le vje­šti­ne na bilo kojem od zrač­nih elemenata. 

Na ovoj radi­oni­ci nauči­te fun­da­men­tal­ne teh­ni­ke za sigur­no i efek­tiv­no tre­ni­ra­nje dis­ci­pli­ne aeri­al straps. Čak i ako se ne bavi­te nave­de­nom dis­ci­pli­nom, ona se u svi­je­tu zrač­nih vje­šti­na sma­tra osno­vom i koris­ti se za una­p­rje­đe­nje sna­ge i kon­tro­le na svim osta­lim zrač­nim elementima.

Polaznici će se zagri­ja­va­ti nizom vjež­bi za sprje­ča­va­nje ozlje­da i osna­ži­va­nje miši­ća rame­na, nakon čega će pro­ći osnov­ne sta­tič­ne polo­ža­je na ele­men­tu (meat­ho­ok, inver­ted stradd­le, nut­crac­ker, croc, sup­port, flag, side balan­ce). Na kra­ju, fokus će biti na teh­ni­ci vrt­nje na straps-ima koris­te­ći jed­nu ili obe ruke, te fla­re teh­ni­ci kojom se dola­zi do polo­ža­ja inverzije. 

Za sudje­lo­va­nje u radi­oni­ci potreb­no je moći izvesti:
 — inver­zi­ju u bilo kojem polo­ža­ju (raz­nož­nu, grče­nu ili sklonjenu)
 — aktiv­no visi­ti hva­tom jed­ne ruke u tra­ja­nju od 10 – 20 sekun­di (ili hva­tom obe ruke 30 sekundi)
 — 20 do 30 sekun­di izdr­ža­ja u sto­ju na ruka­ma uz pot­po­ru zida ili 45 sekun­di izdr­ža­ja u plank‑u

Cijena radi­oni­ce je 250 kn, a svo­je mjes­to može­te rezer­vi­ra­ti na kamhram@​gmail.​com ili u inbox stranice. 

Aaron Kozloff je tije­kom borav­ka u Splitu dos­tu­pan i za pri­vat­ne sate u raz­nim zrač­nim i pod­nim dis­ci­pli­na­ma. Za više infor­ma­ci­ja poša­lji­te mail na kamhram@​gmail.​com sa naz­na­kom “Aaron_privatni sat”.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr