Dom mladih Split

 IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

U čet­vr­tak 12. pro­sin­ca u 19.30 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

U čet­vr­tak 12. pro­sin­ca u 19.30 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO. Riječ je o mul­ti­me­di­jal­noj ins­ta­la­ci­ji kojom se Hrvatska u lip­nju ove godi­ne pred­sta­vi­la na Praškom kva­dri­je­na­lu sce­no­gra­fi­je i scen­skog pros­to­ra, i to iznim­no uspješ­no – Ivanu Marušiću Klifu tom je pri­li­kom dodi­je­lje­na i nagra­da Excellence in Performance Design. Kustosi izlož­be su Marko Golub i Maša Milovac, izvor­no je nas­ta­la u orga­ni­za­ci­ji HDD‑a i Ministarstva kul­tu­re RH, a nje­no gos­to­va­nje u Splitu orga­ni­zi­ra­ju Platforma 9,81 i HDD u part­ner­stvu s MKC-om. Izložba osta­je otvo­re­na do 30. pro­sin­ca. Uz otvo­re­nje odr­žat će se i vod­stvo auto­ra po izložbi.

Dom mla­dih / Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split / Galerija /
Ulica slo­bo­de 28, Split

Otvorenje izlož­be uz vod­stvo autora
Četvrtak, 12/12/2019. u 19.30 h

Izložba osta­je otvo­re­na do 30/12/2019.
Radno vri­je­me: 12 – 20h (sva­ki dan osim nedje­lje), pre­ma dogo­vo­ru mogu­ći posje­ti i u dru­gim terminima.

***
Izložba / ins­ta­la­ci­ja Klizanje u nepoz­na­to pred­stav­lja mul­ti­me­dij­ski rad hrvat­skog vizu­al­nog umjet­ni­ka Ivana Marušića Klifa veći­nom u podru­čju kaza­liš­nih izved­bi u pro­tek­lih neko­li­ko godi­na. Proistekao iz nje­go­ve indi­vi­du­al­ne umjet­nič­ke prak­se i kolek­tiv­ne kre­ativ­ne dina­mi­ke izved­be­nih umjet­nos­ti, Klifov rad u kaza­li­štu bavi se tran­sfor­ma­ci­jom pros­tor­nih i vre­men­skih okvi­ra scen­skog pros­to­ra pri­mje­nom slo­je­va digi­tal­nih i ana­log­nih sli­ka. Klifa ne zani­ma stva­ra­nje bešav­ne kaza­liš­ne ilu­zi­je u kojoj jedan pros­tor imi­ti­ra neki dru­gi, nego pros­tor čini aktiv­nim sudi­oni­kom izved­be, obli­ku­ju­ći ga kao vibrant­nu, kine­tič­ku eks­ten­zi­ju tije­la i rad­nji izvo­đa­ča. Koristeći sta­tič­ne i pokret­ne vide­opro­jek­ci­je, osci­lo­sko­pe kon­tro­li­ra­ne vlas­ti­tim sof­tve­rom i niz dru­gih teh­ni­ka, Klif pre­tva­ra scen­ski pros­tor u nešto poput glaz­be­nog ins­tru­men­ta. U kaza­liš­nom kon­tek­s­tu, Klif dje­lu­je u svoj­stvu aktiv­nog čla­na kre­ativ­nih kolek­ti­va, ne u izdvo­je­noj ulo­zi scenografa.

Organizatori izlož­be u Splitu: Platforma 9.81 i Hrvatsko dizaj­ner­sko druš­tvo u part­ner­stvu sa Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split

Kustosi: Marko Golub & Maša Milovac
Koncept ins­ta­la­ci­je: Ivan Marušić Klif, Marko Golub, Maša Milovac
Video za Ljubavni slu­čaj Fahrije P. i DB Indoša & Kuću eks­trem­nog muzič­kog kaza­li­šta: Ivan Marušić Klif
Video za Bife Titanik i Pripovijetku: Ana Hušman i Ivan Marušić Klif
Produkcija videa za ins­ta­la­ci­ju: Ivan Marušić Klif
Dodatna kame­ra za Ljubavni slu­čaj Fahrije P.: Nikola Zelmanović
Dodatna kame­ra za DB Indoša & Kuću eks­trem­nog muzič­kog kaza­li­šta: Miran Krčadinac
Video-inter­v­jui: Igor Ružić
Snimanje i mon­ta­ža video-inter­v­jua: Miran Krčadinac
Dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja: Andro Giunio, Sara Salamon, Sven Sorić, Hrvoje Spudić
Tehnički tim: Ivan Marušić Klif, Davor Perišić, Krešimir Pauk
Konstrukcija i izra­da ins­ta­la­ci­je: Krešimir Ivak, Nevenka Đurđek, Aleksandar Lacković, Stipo Grgić, Tomislav Barbarić, Krešimir Pauk, Davor Perišić
Izvršna pro­duk­ci­ja: Marko Golub & Maša Milovac
Koordinacija (Ministarstvo kul­tu­re): Nevena Tudor Perković
Administrativna podr­ška (HDD): Mirjana Jakušić
Produkcija: Hrvatsko dizaj­ner­sko društvo
Organizacija: Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske i Hrvatsko dizaj­ner­sko društvo
Organizacijski tim i pro­duk­ci­ja izlož­bi u Splitu: Platforma 9,81/ Miranda Veljačić, Oleg Šuran; HDD/Marko Golub

***
Instalacija Klizanje u nepoz­na­to, videi i kata­log pro­du­ci­ra­ni su za hrvat­ski izlož­be­ni nas­tup na Praškom kva­dri­je­na­lu sce­no­gra­fi­je i scen­skog pros­to­ra 2019 (6. – 16. 6. 2019). Projekt je finan­ci­ran pod pokro­vi­telj­stvom i sa sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske.

Aktivnost je dio pro­jek­ta Gradimo Dom zajed­no, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Aktivnost je reali­zi­ra­na kroz pro­gram­sku lini­ju Urbanistička plat­for­ma / Kad net­ko kaže koju finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH, Grad Split i Zaklada Kultura nova.

***
Više o pojed­nim rado­vi­ma pred­stav­lje­ni­ma na izložbi:
http://​dizajn​.hr/​b​l​o​g​/​i​z​l​o​z​ba-ivan-maru­sic-klif-kli­za­nje-u-nepoz­na­to-u-mul­ti­me­di­jal­nom-kul­tur­nom-cen­tru-u-spli­tu

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr